Hysekvotene er økt for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Ferskfiskordningen

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen gå som planlagt med oppstart 13. april.

Fartøy i åpen og lukket gruppe kan delta i ferskfiskordningen, og ordningen innebærer at fartøy som leverer all fangst fersk oppnår et kvotetillegg på 10 % torsk pr. uke. Tillegget økes til 30 % fra og med 13. juli.

Det er imidlertid satt inn et nytt vilkår som skal sikre god kvalitet på fisken som skal inngå i ordningen:

«Fisk som er nedklasset og registrert med kvalitet skadd/vrak på landings- og sluttseddel, inngår ikke i beregningsgrunnlaget.»

Refordeling tredjelandskvote torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele ubenyttede tredjelandskvoter av torsk (9 100 tonn) og hyse (2 812 tonn) etter etablerte fordelingsnøkler.

Totalkvote på torsk blir da 343 377 tonn, en økning på 2,7 % sammenlignet med dagens nivå. Justert for kvoteoverføringer til 2019 blir totalkvoten 333 191 tonn.

Kvotene på gruppenivå og fartøynivå øker tilsvarende med unntak av kvotene i åpen gruppe som er maksimalkvoteregulert og justeringen ikke gir grunnlag for å øke kvotene til det enkelte fartøy. Dette er i tråd med vanlig praksis de siste årene for å dempe fiskepresset i åpen gruppe.

Totalkvote på hyse blir da 107 971 tonn, en økning på 2,7 % sammenlignet med dagens nivå. Justert for kvoteoverføringer fra 2019 blir totalkvoten 110 187 tonn. Kvotene på fartøynivå øker tilsvarende.

Refordeling hyse

Fiskeridirektoratet har i samråd med næringen besluttet å refordele hyse for å legge til rette for at inneværende års kvote kan utnyttes fullt ut. Det innføres fritt fiske for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde. Fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde gis økte maksimalkvoter. I tillegg refordeles 2 000 tonn hyse fra kystfiskeflåten til konvensjonelle havfiskefartøy.

Endringene trer i kraft straks og går frem av forskriften (J-52-2020).