Nærings- og fiskeridepartementet har, i samråd med Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen, besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N, med tillatt innblanding på 50 prosent, fortsette til og med uke 50.

Ferskfiskprosenten reduseres til 10 prosent både i åpen og lukket gruppe fra og med mandag 18. desember.

Det er videre besluttet at eventuelt overfiske på ferskfiskordningen skal belastes neste års totalkvote før fordeling mellom gruppene.

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. I uke 47 ble det landet om lag 1000 tonn på ordningen i lukket gruppe, og noe over 100 tonn på ordningen i åpen gruppe. Av den opprinnelige avsetningen på 17 200 tonn i lukket gruppe, var 16 100 tonn oppfisket. I åpen gruppe var 1500 av 2100 tonn oppfisket.

Ferskfiskordningen har som målsetting å stimulere til ferske leveranser av torsk til landindustrien i ellers rolige perioder i andre halvår. Ferskfiskordningen skal også stimulere til økt uttak av de andre hvitfisk-artene, blant annet hyse og sei. Dette skal bidra til økt samlet verdiskaping i sjømatnæringen. De senere års fiske på ordningen tyder på at ordningen lykkes med dette, også i år.