Norges Kystfiskarlag støtter målet om modernisering og profesjonalisering av den minste flåtegruppen, men mener strukturendring ikke er veien å gå. Laget er ikke i tvil om at det må tas grep ettersom en del eldre fartøy ikke tilfredsstiller dagens krav til fangstbehandling, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Men å gå i gang med en ny struktur-runde er kystfiskarlaget ikke enig i.

- Vi mener at en strukturordning (kvotesammenslåing), som medfører store ekstrakostnader og en rekke negative konsekvenser for kystsamfunn, er altfor upresis og vil derfor ikke være noen god løsning på fremtidens utfordringer i næringa. Vi ber derfor regjeringen, om nødvendig å utrede andre alternativ for å styre moderniseringen av sjarkflåten i ønsket retning, heter det i høringsuttalelsen fra laget.

I innspillet framholder de at Kystfiskarlaget har diskutert dagens kvalitetsutfordringer, mulige aktivitetskrav i fiskeriene, samt manglende myndighetskrav vedrørende fartøys egnethet og utrustning som et vesentlig hinder for å nå den ønskede målsetningen om modernisering og profesjonalisering.

- Det er her vi mener fokuset må ligge når sjarkflåtens rammebetingelser skal diskuteres i et fremtidsperspektiv.