Ikke uventet støtter Fiskarlaget nord forslagene om registrering av virksomhetene og en generell innstramming på de fleste punkter i forhold til dagens praksis.

Slik lyder uttalelsen:

Høringsinnspill – forslag til endring av regler om turistfiske

Styret i Fiskarlaget Nord behandlet i møte den 7.februar 2020 Nærings- og fiskeridepartementets høring om forslag til endring av regler om turistfiske. Det ble vedtatt følgende:

«Behov for nytt, kontrollerbart regelverk Styret konstaterer at det er svært positivt at myndighetene prioriterer arbeidet med å få på plass en bedre regulering og kontroll av turistfiskenæringen. Fiskarlaget Nord har tidligere påpekt at hverken turistfiskenæringen eller fiskeflåten fremstår tjent med dagens situasjon. Dagens ordninger med rapporteringskrav for turistfiskebedrifter og utførselsbegrensning for fisk, fremstår hverken hver for seg eller i sum egnet til å kontrollere det faktiske ressursuttaket fra turistfisket.

Styret vil påpeke behovet for et nytt, kontrollerbart regelverk som gir oversikt over ressursuttaket og trygghet for at ikke kvoteandelene som avsettes til turistfisket overfiskes. Diskusjoner om turistfiskenæringen må ta utgangspunkt i at næringen i sum er en profesjonalisert, fangsteffektiv og betydelig aktør i kystsonen. Den enkelte turistfisker kan likevel ikke sammenlignes med en profesjonell fisker noe som gjenspeiler seg i bl.a. fangsthåndtering. Turistfiskenæringens totale omfang og ressursuttak er av en slik størrelse at det må vurderes tilsvarende streng regulering og kontroll som det som gjelder for alminnelig yrkesfiske. Dette både for å sikre en bærekraftig beskatning av ressursene, men også for å legge til rette for sameksistens mellom næringene.

Endringer av utførselskvoten Styret foreslo i høst strakstiltak om å innføre utførselsforbud for turistfiskere for å bremse uttaket og gi signal om at det er opplevelsen som skal være i fokus. Det ble også vist til at dette vil forenkle grensekontrollen. Fiskarlaget Nord ønsker primært utførselsforbud av fisk.

Fangstrapportering og informasjonsplikt Det må være en forutsetning at det stilles krav om at alle som skal drive turistfiskevirksomhet med utleie av båt må være registrert. Tilstrekkelig kontroll med omfanget av turistfisket oppfattes videre ikke forenelig med at det skal være frivillig registreringsordning for deler av næringen.

I tillegg til dagens rapporteringsordning for turistfiskebedrifter, mener styret det bør vurderes å kreve en registrering av den enkelte turist som ønsker å drive fiske. En registreringsordning vil kunne være den plattform der det bidras til å skape bevissthet hos den enkelte tilreisende om relevante reguleringer som gjelder. Krav om fiskekort eller lignende for turister fremstår ikke urimelig. Den løsning som velges må være egnet til både å administrere og kontrollere.

Styret mener det bør stilles krav om AIS i turistfiskefartøy. Dette med hensyn til både sikkerhet og kontroll med utøvelsen av fisket.

Styret oppfatter det som formålstjenlig å forskriftsfeste turistfiskevirksomhetenes plikter. Det må i tillegg til rapporteringsplikter være et krav at turistfiskebedriftene skal gi tilreisende gjester tilstrekkelig informasjon om gjeldende regelverk og bidra til at turistene har nødvendig kunnskap om leiefartøy og fangsthåndtering. Turistfiskebedrifter må kunne holdes ansvarlig for regelverksbrudd.

Styret mener dagens rapporteringsordning bør utvides til flere fiskeslag enn torsk, kveite, sei, uer og steinbit. Dette for å få oversikt over det faktiske ressursuttaket, også av kommersielt mindre viktige arter. Det vises til at Fiskarlaget Nord har foreslått ilandføringsplikt for turistfiske, på lik linje med det som gjelder for yrkesfiskerne, dette av hensyn til kontroll med ressursuttaket.

I forhold til håndtering av restråstoff i turistfiskenæringen er dette noe styret mener det er riktig at departementet ser nærmere på.

Det må stilles krav om løpende innsending av landingsopplysninger fra de respektive turistfiskebedriftene. Utleier må være ansvarlig for korrekt rapportering i forbindelse med landing, hvor det også er utleiers ansvar å ha godkjent vekt. Alternativt må det vurderes å lande og registrere fangst ved annet godkjent fiskemottak. Dette er tiltak som vil sikre korrekt ressursregistrering og legge til rette for løpende kontroll av næringen.

Når gjeldende avsetning til turistfiske er registrert oppfisket må turistfiskebedrifter være nødt og forholde seg til det.

Kontroll ved- og godkjenning av turistfiskevirksomheter Det må tildeles nødvendige ressurser til å kunne følge opp og kontrollere nytt regelverk som besluttes.

Styret kan avslutningsvis støtte at departementet innfører en tillatelsesordning for turistfiskebedrifter.

Styret legger til grunn at departementet gjør nødvendige lov- eller forskriftsendringer for å kunne gjennomføre reguleringene som besluttes.»