Fiskeri- og kystdepartementet sendte 9. februar ut brev med forslag om oppheving av det såkalte konsensusprinsippet for styret i FHF.

Styret i Fhl har sluttet seg til dette forslaget.

Nødvendig endring

- Styret i Fhl er av den oppfatning at dette er en nødvendig endring for å sikre FHF nødvendig legitimitet i næringen og for å sikre at FHF har tilstrekkelig handlekraft for å kunne møte utfordringer innenfor FoU område som oppstår som følge av sterke og stadig hurtigere endringer som skjer i næringen, markedene og i omgivelsene. Konsensusprinsippet kan være en institusjonell beskrankning som motvirker nyorientering. Omfanget av midler som forvaltes av FHF på vegne av næringen øker år for år i takt med voksende eksportverdi. I denne situasjonen er det avgjørende at FHF utvikles slik at institusjonen settes i stand til å svare på næringens behov, skriver Fhl i et brev til departementet.

Viktig verktøy

Fhl-styret ser forslaget fra departementet som et viktig og nødvendig tiltak, for å sikre at forskningsfondet skal være et viktig verktøy og virkemiddel for næringen i årene som kommer.

FHL kan derfor ikke se noen argumenter mot foreslåtte endring.