I 2012 gjennomførte Kystvakten 1669 inspeksjoner. Av disse ble gitt 408 advarsler og i 39 tilfeller har disse inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for bevissikring, melder Vesterålen Online.

Kystvaktsentralen har mottatt ca 49.000 henvendelser i løpet av året. Dette er en økning på nærmere 12 prosent fra rekordåret 2010, og mer enn 10 prosent fra fjoråret. Noe av forklaringen til denne økningen er flere henvendelser knyttet til seismikk, men antas også å være et resultat av et historisk godt fiske, hvor det tidvis har vært trangt om plassen på fiskefeltene.

Kystvakten har vært satt inn i 171 søk- og redningsaksjoner og foretatt 44 slep. I tillegg har kystvakten ved en rekke anledninger gitt medisinsk assistanse, dykkerassistanse og annen nødvendig assistanse til fiskeflåten.

2012 markerte starten på den nye Kystvakten gjennom etableringen av Kystvaktens hovedkvarter på Sortland fra 2. januar 2012. Vi har vært gjennom den største omstillingen siden etableringen av Kystvakten i 1977. Nedleggelsen av skvadronene KV Nord, KV Sør og flyttingen av Sjef Kystvaktens stab fra Oslo til Sortland ble møtt med ulike reaksjoner, men ved et felles løft har Kystvakten evnet å gjennomføre denne omstillingen innen gitte tidsfrister og Innenfor tildelte budsjettrammer uten at Kystvaktens «spisse ende» (Fartøyer og HK/Fly) er blitt berørt. Arbeidet med å forme/tilpasse roller og oppgaver i den nye organisasjonen fortsetter og skal gi rom for den nye Kystvakten i årene som kommer, melder nettstedet.

Året 2012 markerer også at vi har satt i drift et helhetlig sikkerhetssystem i Kystvakten som har høstet anerkjennelse også utenfor Kystvakten. En anerkjennelse til alle i Kystvakten som har arbeidet med å forbedre den daglige sikkerheten, og som ytterligere inspirere til økt rapporteringsvilje og lojalitet til sikkerhetsstyringssystemet blant Kystvaktens personell.

I den spisse ende har det også vært utfordringer. Spesielt på teknisk side hvor vi periodevis har måttet legge fartøyer til kai. Lengre verkstedsopphold for KV Barentshav etter fjorårets grunnstøtning samt driftsavbrudd på Nornen klassen har medført at vi ikke har oppnådd produksjonsmålene i 2012. Samtidig har det vært fokus på å gjøre jobben med de ressursene Kystvakten har til rådighet. Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver til havs. Den er et verktøy for alle etater som har en rolle og ansvar på kysten og til havs det være seg i forhold til håndhevelse av regelverk eller bistand.

Kystvakten har stor fokus på et bærende prinsipp om at all fisk skal føres i land og dette vil ha hovedfokus også i 2012.

Kystvakten vil 1. januar formelt sett overta Sjøheimevernets fartøy «SHV Magnus Lagabøte». Etter en overtakelsesseremoni på Sortland 15. januar, vil fartøyet settes i umiddelbar drift for Kystvakten og inngå i den kystnære del av kystvakt-flåten (Indre Kystvakt – IKV). Kystvakten vil etter dette ha 15 fartøyer tilgjengelig, som Sjef Kystvakten innenfor gitte budsjettrammer, vil disponere optimalt til beste for Norske interesser, verdier og folk.