Salgslagene sier ja til et innovasjonsløft for hele næringen, og støtter mange av tiltakene for økt lønnsomhet.

- Et enstemmig storting har nettopp vedtatt en ny fiskesalgslagslov, som har virket i under ett år. Det er ingen grunn til å endre det som virker. Dagens organisering av fiskeriene er en suksess. Det samme gjelder omsetningen gjennom salgslag, sier samarbeidsrådets leder, Sveinung Flem.

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd viser til at en fiskereid flåte, slik det er regulert gjennom deltakerloven, sikrer at verdiskapningen fra høstingen av den evigvarende fiskeressursen, kommer kystsamfunnene til gode.

Deltakerloven bør ikke endres. Det er bra for landet at vi har nasjonal kontroll med fiskeressursene, og at det er befolkningen i kystsamfunnene som forvalter og høster ressursene gjennom lokalt eide og lokalt drevne fiskefartøyer, sier Flem.

Samarbeidsrådet sier i uttalelsen at det er en klar sammenheng mellom eierskapet til flåten og eierskapet til salgslagene. De viser til at modellen har virket godt i mer enn 75 år, at loven nettopp er modernisert og vedtatt av et samlet storting, og at det ikke er noen grunn til å gjøre nye endringer nå.

Salgslagene fyller viktige oppgaver. Vi tilbyr både fiskere og fiskekjøpere en moderne, høyteknologisk, effektiv og godt fungerende markedsplass. Vi spiller en viktig balanserende rolle mellom kjøpere og selgere av fisk. Vi bidrar til å sikre et stabilt grunnlag for en geografisk spredd og lokalt forankret fiskeflåte, som er svært viktig for kystsamfunnene.

Dessuten utfører salgslagene viktige kontrollfunksjoner og viktig kvalitetsarbeid, som nå utvides. Det er vanskelig å se for seg at et system hvor de samme menneskene eier både kvotene, fiskebåtene og fabrikkene, og i tillegg eier salgslagene, vil kunne utføre troverdig kontroll med noe som helst, sier Sveinung Flem.

Samarbeidsrådet advarer mot at den politiske prosessen som kommer i kjølvannet av innstillingen, vil ende med flytting av verdier mellom leddene i verdikjeden.

- Utvalget ble satt ned for å øke lønnsomheten i alle ledd av verdikjeden, ikke omfordele den. Vi kan ikke ødelegge en suksess for å redde noe som ikke fungerer. Fiskeflåten framstår i dag som moderne, godt strukturert, effektiv og lønnsom. Tveterås-utvalget dokumenterer at industrien må gjennom en betydelig omstilling, modernisering og automatisering. Det høye kostnadsnivået utfordrer all konkurranseutsatt næringsvirksomhet i Norge, ikke bare sjømatindustrien. Vi støtter alle forslag om et nytt og bredt anlagt innovasjonsløft for hele næringen, sier Flem.