Det mener styreleder Gunnar Domstein i FHL.

- Vi registrerer at viktige elementer i Solberg-regjeringens fiskeri- og havbrukspolitikk blir en forutsigbar havbruksvekst, objektive kriterier for fordeling av ny vekst, modernisering og gjennomgang av fiskesalgslagsloven og deltakerloven, og en strukturpolitikk som bidrar til økt lønnsomhet i fiskeflåten, fastslår Gunnar Domstein i en pressemelding.

Fremtidsrettet vekst

Av regjeringsplattformen framgår det videre at regjeringen har en klar ambisjon om å følge opp visjonen om en flerdobling av verdiskapingen i næringen, og de er klare på at politikken skal fremme lønnsomhet i alle ledd.

- Dette er både en visjon og virkemidler for sjømatpolitikken som FHL deler, sier Domstein.

Regjeringens politikk kan i stor grad kan gjennomføres ved å følge opp sentrale elementer i FHLs to strategidokumenter «Sjømat 2025 - Verdens fremste havbruksnæring», og «Sjømat 2025 - Verdens fremste villfisknæring», mener FHL.

I disse dokumentene peker FHL på at forutsetningene for å realisere det store verdiskapingspotensialet er knyttet til en forutsigbar vekst i havbruksproduksjonen, økt satsing på forskning, et gjennomgripende fokus på lønnsomhet i alle ledd og en forenkling av lover og regler.

Mer til kommunene

FHL er tilfreds med at regjeringsplattformen legger opp til videre vekst og at en økt andel av inntekter fra vederlag for nye konsesjoner skal tilfalle kommunene. FHL ser helst at alt av vederlagene går til kommunene.

- FHL mener det er riktig at tildelingskriteriene for nye konsesjoner gjøres mest mulig objektive, slik den påtroppende regjeringen varsler.

I erklæringen framgår det videre at regjeringen vil praktisere prinsippet om at forurenser betaler i havbruksnæringen. FHL er ikke avvisende til dette. Det forutsetter imidlertid en grundig gjennomgang av både hva som skal anses som forurensning, hva som eventuelt skal betales i erstatning og til hvem erstatningen skal betales.

Markedsadgang

Målt i verdi er Norge i dag verdens nest største sjømateksportør. Det gjør at arbeidet for å sikre god markedsadgang også må være en prioritert oppgave for regjeringen. FHL er derfor fornøyd med at det i regjeringserklæringen slås fast at det skal jobbes for en friere handel og at det skal føres en handelspolitikk som vektlegger offensive interesser, sier Gunnar Domstein.