Det skjer etter at både Universitetet i Tromsø og etter hvert Havforskningsinstituttet i Bergen trakk seg fra prosjektet, som krevde dispensasjon fra kystsoneplanene. Lyngen kommune var positiv til dispensasjonssøknaden men en lokal aksjonsgruppe protesterte heftig og startet en facebookaksjon mot planene. Tett før jul trakk Tromsø seg, noen dager etter nyttår fulgte Bergen etter.

- Akvaplan-Niva har i epost av 06.02.17 trukket søknad om dispensasjon for Tromsøregionen for havbrukslokalitet til forskningsformål ved Ullsnes, Ullsfjorden. Saken vil ikke bli behandlet av Lyngen kommune, skriver planlegger i kommunen, Bjørn Eikeland.