I en melding fra Norges Råfisklag går det frem at laget i det siste har mottatt henvendelser fra flere fartøy i seinotflåten om at de ikke får avtaler om salg av rund notsei. Råfisklaget har kontaktet de fleste mottak som kjøper notsei og fått verifisert at det for tiden er begrenset interesse for kjøp av rund notsei i nord, sammenlignet med de senere år. Dette skyldes usikkerhet i de viktigste markedene for ryggsei. Brasil har store økonomiske problemer, og flere afrikanske land får ikke tak i dollar.

Omsetningssjef i Norges Råfisklag Willy Godtliebsen opplyser at av seinotkvota, som i år er på vel 30.000 tonn, er vel 7.000 tonn tatt pr uke 17, slik at det da gjenstod 23.000 tonn. Av dette var vel 4.000 tonn omsatt gjennom Norges Råfisklag, herav 2.500 tonn i Vest-Finnmark og Troms.

Godtliebsen sier videre at flere kjøpere er interessert i notsei, men da enten som sløyd eller bløgget. Et alternativ for notflåten kan også være å bruke redskapsfleksibiliteten som en har for seinotkvoten og fiske denne med snurrevad. Det er et brukbart ferskmarked for sei og ved å fiske seien med snurrevad vil en også lette ryggseimarkedet.

Norges Råfisklag har vurdert ulike reguleringstiltak med sikte på å gjøre det mulig for flere fartøy å komme inn i seinotfisket. Men konsekvensen av dette vil være at hvert fartøy må tåle lange opphold i sitt fiske i påvente av leveringstørn. Allerede reguleres deltakende fartøy av de få kjøperne som er kommet i gang med flere dagers avbrekk mellom hver tur. Norges Råfisklag har konkludert med at eventuelle reguleringstiltak fra salgslagets side inntil videre ikke er hensiktsmessig, men vurderer situasjonen fortløpende.

Godtliebsen anmoder seinotflåten om å kontakte kjøper for leveringsavtale før man legger ut på tur.