Norges Fiskarlag har mandag på nytt drøftet situasjonen for rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen i - forkant av et møte om saken de har avtalt med Nærings- og fiskeridepartementet om rekesaken onsdag 3. april.. Arbeidsutvalget foreslår flere tiltak og foreslår følgende:

«Norges Fiskarlag er kjent med den vanskelige situasjonen i fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen, hvor bildet preges av lave fangstrater og høy innblanding av undermåls reker med påfølgende mange stengte rekefelt. Rekefisket har stor økonomisk betydning for flåten i dette området, og den oppståtte situasjonen er derfor utfordrende både for flåten og mottaksindustrien som baserer sin virksomhet i/av rekefisket.

Norges Fiskarlag er svært opptatt av å sikre nødvendig beskyttelse av rekeyngelen som har utbredelse på mange av de tradisjonelle rekefeltene i Skagerrak og Nordsjøen, da denne skal sørge for kommende vekst i rekestanden. Fiskarlaget finner det imidlertid påkrevd at rekeflåten kan få benytte seleksjonsinnretninger som gjør at en likevel kan holde i gang en viss aktivitet i rekefisket. Norges Fiskarlag har i nær dialog med de berørte rekefiskerne og medlemslagene i det aktuelle området vurdert aktuelle tiltak for å avbøte den vanskelige situasjon. Etter en totalvurdering fremmer Norges Fiskarlag følgende tiltak:

Gjeldende dispensasjon for å fortsatt kunne fiske reker i stengte felt med selektive redskaper utvides umiddelbart til også å gjelde innmontert seleksjonspanel av firkantmasker med minste maskevidde 36 mm. Slik seleksjonsinnretning har vist seg svært effektiv i forsøk/undersøkelser foretatt av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ved Kystvaktens kontroller av rekefisket i 2019.

Tillate fiske etter sjøkreps i Nordsjøen og innenfor 4-mila i Skagerrak med «Seltra-seleksjonspanel». Dette vil innebære en utvidelse av gjeldende regulering for Skagerrak, jfr. § 3 punk4 i utøvelsesforskriften.

Når kvoterådet fra ICES om endelig rekekvote for 2019 foreligger og Norge og EU har avtalt endelig rekekvote for 2019, vil Norges Fiskarlag i samarbeid med relevante medlemslag og Skagerrakfisk utarbeide en beskrivelse av kvoteutsiktene i rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen for kommende år. Denne informasjonen vil kunne benyttes som grunnlag for vurdering av ytterligere og andre tiltak for rekeflåten i sør.»