- Jeg er svært glad for at Regjeringen foreslår økte midler til kunnskapsinnhenting knyttet til forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten og Mareano-kartlegging i forbindelse med revidert budsjett for 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten viser at det er behov for økt kunnskapsinnhenting om blant annet de marine økosystemene og ressursene i Lofoten-Vesterålen. Jeg er svært fornøyd med at regjeringa allerede nå følger opp dette med en tilleggsbevilgning på ni mill. kroner på Fiskeri- og kystdepartementets område til kunnskapsinnhenting i 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Gytefelt

Det vil i denne sammenheng være aktuelt å hente inn økt kunnskap om blant annet gytefelt, gytebestander og bunnhabitater. Det vil også være behov for å belyse problemstillinger knyttet til fiskerinæringen og samspillet med andre næringer.

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten skal Mareano-programmet fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011, og deretter i de øvrige områdene som ennå ikke er kartlagt. I tillegg skal Mareano-programmet kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for grenselinjen i Barentshavet i henhold til avgrensningsavtalen mellom Norge og Russland.

Spleiselag

Regjeringen foreslår til sammen 44 millioner kroner i tilleggsbevilgning til Mareano i 2011, fordelt med 30 millioner kroner til kartlegging av det tidligere omstridte området og 14 millioner kroner å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011. Midlene fordeles likt mellom Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.