Salg av oppdrettet rensefisk har hatt en sterk vekst de siste årene, fra 700 000 fisk i 2012, til over 16 millioner i 2016. Oppdrettet rensefisk, i hovedsak rognkjeks, er nå blant de største oppdrettsartene i Norge.

- Rensefisk er viktig i kampen mot lakselusa, og de er blitt gode hjelpere for oppdrettsnæringen. Vi må sørge for at rensefisken behandles bra, og vi må ta vare på naturen rundt oss. Derfor kommer det nå nye regler for oppdrett, bruk og oppbevaring av rensefisk, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Gode alternativer

Rensefisk lever av å spise lus. Leppefisk og rognkjeks er gode alternativer til kjemisk avlusing, og blitt vanlige innslag i norske oppdrettsanlegg.

Her er de viktigste endringene:

• Tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnueørret vil nå automatisk omfatte rensefisk.

• Rensefisk som brukes i lakseoppdrett gis samme beskyttelse med hensyn til fiskehelse og -velferd som laksen.

• Det innføres enkelte nye rapporteringsplikter for blant annet utsett og uttak av levende fisk og forbruk av fôr og fôrtype til myndighetene. Dette er informasjon som kan brukes for å danne bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av rensefisk.

Utfordringer

- Rensefisk er relativt nye arter i norsk fiskeoppdrett. Vi vet at det er utfordringer ved hold av rensefisk. Samtidig ser vi også at noen oppdrettere har gjort store fremskritt, og begynner å bli gode på å røkte og ta vare på fisken, sier fiskeriministeren.

I forbindelse med høringen påpekte Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet at oppdretterne i størst mulig grad bør bruke rensefisk fra et geografisk begrenset område. Hensikten er å forhindre genetisk innblanding mellom atskilte rensefiskstammer.

Departementet har vurdert innspillene, men vurderer at vi ikke har nok kunnskap for å gjennomføre dette i dag. Departementet har derfor bedt Havforskningsinstituttet om å hente inn mer kunnskap. Når dette er på plass, vil departementet ta saken opp til ny vurdering.