Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2019 drive samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, melder Fiskeridirektoratet.

I meldingen gjør Fiskeridirektoratet spesielt oppmerksom på at fartøy som har fått utsettelse/dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet når det gjelder kravet om fartøyinstruks, fremdeles oppfyller kravene til å stå i merkeregisteret. En slik utsettelse/dispensasjon vil dermed ikke være til hinder for samfiske.

Redusert overregulering

Vilkårene for å delta i samfiske følger av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 29. Som det fremgår av det siste leddet i denne bestemmelsen, er det innført en regel om redusert overregulering når det gjelder samfiske. Dersom det aktive fartøyet i samfiskelaget tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet.

- Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstarten av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet. heter det i meldingen.

Kun elektronisk

Meldingsskjema for samfiskeordningen og nærmere informasjon om samfiske ligger nå tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider. Fra og med i år vil meldeskjema samtidig kun foreligge elektronisk.