Ifølge listetoppene for MDG rundt Lyngenfjorden legger plandokumentet for kystsoneplanen for Lyngenfjord opp til en økning av oppdrettslokaliteter med hele 200%.

– Det er en alt for lite restriktiv holdning, noe som vi i MDG protesterer i mot sier førstekandidat i Lyngen Mikal Nerberg til avisa Framtid i Nord. Han mener planens forslag om fire nye oppdrettslokasjoner strider mot føre var-prinsippet.

De tre listetoppene fra hver sin kommune rundt Lyngenfjorden er spesielt negativ til lokaliteten i Koppangen, hvor det ifølge konsekvensutredningen er store miljømessige konsekvenser, men som likevel får grønt lys i plandokumentet. Konsekvensene for de tre andre nye lokasjonene er ifølge konsekvensutredningen stor til middelstor konsekvens for miljøet.

Mikal Nerberg fremholder indre deler av Lyngenfjord som en særdeles viktig gyteområde for torsk, og mener at de svært sårbare områdene vil ødelegges ved etablering av flere oppdrettsanlegg .

– Fjorden vil stenges av på grunn av oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden, sier han til Framtid i Nord.

Også Kåfjord fiskarlag ved leder Nils Samuelsen har vært negative til at det etableres mer oppdrett i fjorden uten at de langsiktige konsekvensene blir dokumentert.