I en melding på sine nettsider skriver Norges Fiskarlag at de sammen med medlemslaget på Andøya og Andøya Space-konsernet har signert en samarbeidsavtale.

- Det er gledelig med en avtale, sier lederen i Andøy Fiskarlag Rune Solvang. Avtalen skal bidra til at alle parter blir hensyntatt, og kan få gjennomført sine aktiviteter på en god måte.

Det er forventet en økende aktivitet fra Andøya Space-konsernet samtidig som det pågår mange andre aktiviteter, som i økende grad er til hinder og ulempe for fiskerinæringen i dette området.

Fornøyd

Leder Rune Solvang i Andøy Fiskarlag peker på at fiskeområdene ved Andøya er svært viktige, både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og at dette stiller store krav til god koordinering.

– Avtalen viser at det er vilje og forståelse fra begge sider for å få dette samarbeidet til å fungere, sier Rune Solvang, leder i Andøy Fiskarlag.

– Vi er ikke mot utvikling i Andøy kommune. Samtidig er vi opptatt av at fiskeriene må ivaretas knyttet til at å ta vare på næringens behov for tilgang på fiskeplassene når fisken er der og den aktivitet som allerede på plass i næringen vår. Og så må vi evaluere om hvor godt avtalen har fungert når vi kommer et år frem i tid, sier han.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Norges Fiskarlag, Nord Fiskarlag, Andøy Fiskarlag, Fiskebåt, Andøya Space, Andøya Space Defence og Andøya Spaceport.

Ny kunnskap

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hvilke effekter den økte aktiviteten rundt Andøya har, og kan få, på artsmangfoldet og bestandenes tilgjengelighet.

Dette vil igjen kunne påvirke fiskernes mulighet til å utøve sitt yrke nå og i fremtiden. Det er derfor et stort behov for ny- og forskningsbasert kunnskap.

– Å legge til grunn dagens erfaringer, samtidig som det gjennomføres ny koordinert forskning, vil bli en viktig brikke for å sikre sameksistens i framtiden. Fiskarlaget og Andøya Space-konsernet er derfor enige om å ta initiativ overfor eiere, myndigheter og virkemiddelapparatet, i forhold til at de må avsette tilstrekkelige ressurser til slik kunnskapsinnhenting, slår Sverre Johansen (bildet nedenfor), generalsekretær i Norges Fiskarlag, fast.

Varighet 1 år – i første omgang

Partene har sammen foreslått tiltak for bedre koordinering og samhandling. Blant annet er det definert tidspunkter for ulike aktiviteter, og i hvilke områder aktiviteter skal begrenses.

Slik ønsker partene å sikre at aktivitetene, som Andøya Space konsernet gjennomfører, ikke gir nevneverdig negativ påvirkning på viktige gyte- og oppvekstområder, eller på fiskeriene. Aktivitetene skal heller ikke gå ut over hensynet til sjømattrygghet.

Den nye samarbeidsavtalen har varighet på 1 år, med mulighet til forlengelse. Målet er å reforhandle avtalen i god tid før den utløper i januar 2025.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at alle aktørene rundt Andøya forstår behovet for å være mer koordinert, både relatert til omfanget av aktivitetene og til at alle tar felles ansvar for miljø- og bærekraft rundt aktivitetene som skal gjennomføres, sier Ketil Olsen, konsernsjef i Andøya Space-konsernet. Vi skal bruke det neste året godt for å innhente erfaringer og bedre kunnskap. Vi vil stille krav til våre kunder, parallelt med at vi må være lydhøre overfor fiskerinæringa og øvrige interessenter lokalt. Det er et stort lokalsamfunn på Andøya, som er avhengig av at vi klarer å finne fram til gode sameksistensløsninger, avslutter Olsen (bildet nedenfor).