Kort oppsummert

  • Riksantikvaren har fordelt støtten for bevaring av gamle, fredede og vernede fartøy i Norge.

  • Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen, understreker den store betydningen av maritim arv for Norges kulturmiljøpolitikk.

  • Det største tilskuddet på 16 millioner går til Vestlandet, som ifølge Riksantikvaren er et førende område for fredede og vernede fartøy.

  • Tilskuddene støtter også flerårige prosjekter, med betalinger fordelt over 2024 og 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

 – Tilskudd til freda og verna fartøy bidrar til å ta vare på den stolte maritime historien vi har i Norge. Eierne av fartøy gjør en uvurderlig innsats for at vår felles maritime arv kan leve videre. Tilskuddene er en anerkjennelse av denne innsatsen og et signal om at staten ser på fartøyvernet som en viktig del av kulturmiljøpolitikken, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

– Sjøen var Norges riksvei ut mot til store omverden og bidro til handel og utvikling i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Før bilen ble allemannseie foregikk nærmest all ferdsel i båt langs kysten, på i innsjøer og vannveiene innenlands. Denne tradisjonen det viktig å ivareta.

Viktig del av historien

Norge har 15 freda fartøy og nærmere 300 med status som vernet. De fredede fartøyene har høy prioritet, men også andre båter mottar tilskudd. Til sammen har fylkene mottatt 149 søknader fra fartøyvernet på over 250 millioner.

– Gjennom sitt arbeid med de verna og freda fartøyene bidrar de frivillige til å ta vare på en svært viktig del av vår historie, sier riksantikvar Hanna Geiran.  –  Takket være dem kan vi oppleve fartøyene som flytende kulturminner og en levende kystkultur til glede for mange.

«Faxen» fra 1961 er blant fartøyene som får støtte i år. Foto: Stiftelsen Faxen

Stor variasjon i verneflåten  

Verneflåten har stor variasjon, både i geografisk fordeling, fartøyenes bruksområde og i båtstørrelse. Vestlandet har høyest tetthet av både freda og verna fartøy og en flåte som domineres av fartøy til bruk i samferdsel, som ganske store og ressurskrevende passasjerfartøy. I nord er sammensetningen mer preget av mindre fartøy brukt til fiske og fangst.

– Dette bildet ser vi igjen i søknadene vi får, kommenterer riksantikvar Hanna Geiran, og det er synlig i tildelingene vi nå gjør. Vestland får derfor det største tilskuddet på 16 millioner, mens Rogaland får 12,6 millioner for å dekke de store behovene disse fylkene har.

I 2023 fikk fartøyer som den nylig fredede “DS Turisten" i Østfold tilskudd. DS Turisten ble hevet fra bunnen av Femsjøen, og er nå satt i stand.     I Vestland fikk MS Atløy og RS4 Feie tilskudd til istandsetting, "Gamle Mårøy" fikk i Finnmark, hydrofoilbåten "Ekspressen" i Rogaland, og i Nordland fikk blant annet "Glimt II", "Faxen" og "Gamle Salten" tilskudd.

 Men også innlands-Norge har båtkultur, og blant annet "Skibladner" fikk tilskudd via Innlandet fylkeskommune og jernbanefergene "Ammonia" og "Storegut" fra Telemark.

I tillegg til istandsetting og reparasjoner kan fartøyene søke om midler til vedlikehold og utbedringer som er nødvendig for å opprettholde sikkerhetssertifikater.

– Vern gjennom bruk er det sentrale prinsippet i fartøyvernet, og for mange fartøy utgjør inntekter fra seiling et viktig bidrag til å dekke vedlikeholdskostnadene, sier Geiran. – Sertifikatene er ofte kostbare og stiller krav til fartøyenes tekniske tilstand.

Tildeling til fylkene og Sametinget   Tildelingen i år inkluderer tilskudd for 2024 og tilsagn for 2025 for å støtte flerårige prosjekter. Tilskuddet blir utbetalt i 2024, mens tilsagnet blir utbetalt i 2025.

OrganisasjonAntall søknaderSøknadssumTilskudd 2024 og tilsagn 2025
Agder106 488 2262 760 000
Akershus610 496 3063 840 000
Buskerud22 959 000620 000
Finnmark2974 672695 000
Innlandet43 515 0002 170 000
Møre og Romsdal615 375 5493 040 000
Nordland824 725 7315 880 000
Oslo1013 551 0856 160 000
Rogaland1843 295 84912 677 000
Sametinget13 000 0001 520 000
Telemark56 890 6762 350 000
Troms1114 792 2163 900 000
Trøndelag1522 657 2654 262 500
Vestfold42 072 2701 000 000
Vestland3359 965 49716 074 821
Østfold1419 429 7995 570 000
Samlet149kr 250 189 141kr 72 519 321