- Vi ber om høringsinstansenes syn på innføring av en ordning hvor det er et vilkår for deltakelse i åpne fiskerier at fartøyet enten eies av en fysisk person fullt ut via et enkeltmannsforetak, eller har eiermajoriteten i et selskap som eier fartøyet. En slik ordning vil ha klare administrative fordeler da håndheving og saksbehandling tilknyttet en slik regel vil bli betydelig enklere hvis de mest kompliserte eierstrukturene her unngås. Et alternativt virkemiddel kan være innskjerping i regelen om eierkonstellasjon, se nærmere gjennomgangen under om dette, skriver direktoratet blant annet, og fortsetter litt lenger ned:

- En bestemmelse om dette kan lyde som følger: «Det er et vilkår for å delta i åpen gruppe i et fiskeri etter denne forskriften at én fysisk person direkte eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i fartøyet.» For øvrig må bestemmelsene om eierkonstellasjon korrigeres i tråd med dette.