De har sendt ut en pressemelding i etterkant av næringskomiteens innstilling av sjømatindustrimeldingen.

- Vi synes det er bra at det satses på å få pliktene til å fungere sammen, slik at råstoff kommer på land og blir bearbeidet her. Ved å få råstoffet på land styrkes landindustrien og videre infrastrukturen for kystfiskeflåten. Det er spesielt viktig for den mindre mobile, men miljøvennlige og kvalitetsleverandør, kystfiskeflåten faktisk er, samt for kystsamfunn det leveres i. Det er svært viktig at kommisjonen som settes ned også sørger for at pliktene blir fulgt opp. Det er for oss galt å oppheve noen av pliktene og vi er fornøyd med at det er et flertall som støtter dette.

- En bærekraftig og god infrastruktur vil være viktig for å sikre det grønne skiftet som skal skje i fiskeriene, lik som i andre næringer. 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2030 må bety tilrettelegging for den lokale kystnære flåten med å opprettholde og styrke infrastruktur. Dette vil føre til lokal levering, verdiskapning og arbeidsplasser. God infrastruktur vil føre til at kystfiskefartøy fortsatt kan levere lokalt til fiskerisamfunn de holder til i, noe som er med på å redusere co2-utslipp fra den mindre kystflåten, som også er den mest miljøvennlige. Sist men ikke minst vil en god infrastruktur være viktig for å få på land, samt bearbeide, kvalitetsfisk som er fersk, fin og kortreist.

- Den norske totalkvoten på torsk har over lang tid vært fordelt med 70 prosent til kystflåten og 30 prosent til trålerflåten. Trålerflåtens andel har hele tiden vært til for å sikre råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt den politiske begrunnelsen for fordelingen. I det videre arbeidet må det derfor være slik at den trålerflåten, som benytter sine konsesjoner i tråd intensjonen med pliktene, bør få beholde sine kvoter. Den andel som unndras forpliktelsene må kunne overføres til kystflåten og for eksempel brukes til å få flere unge inn i fiskeriene i tråd med generasjonsskiftet som står for tur. En slik rokering vil sikre at torskekvoter, som er ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der meningen er at det skal leveres.

Norges Kystfiskarlag er fornøyd med at det ikke skal liberaliseres i deltakerloven og fiskesalgsloven. Dette er noe vi har frarådet i vårt høringssvar i forbindelse med NOU 2014:16, samt sjømatindustrimeldingen. Samtidig mener vi deltakerloven må styrkes da det i dag er mulig for alle i EU/EØS å kjøpe seg kvoterettigheter i Norge i flåtegruppene opp til 14,99 meter langs kysten. Dette er ressursgrunnlaget til fellesskapet og her må nasjonalitetskravet strammes inn slik at norske statsborgere er de som får fiske på fellesskapets ressurser, skriver Kystfiskarlaget i meldingen..

- Vi er positive til at det er enighet i innstillingen på at det må fokuseres på FOU, levendelagring, kvalitetsarbeid, produktutvikling og markedsarbeid, for på denne måten å øke verdiskapningen for alle ledd i næringen. Det er videre positivt at saksordføreren påpeker det må reguleres fram god kvalitet på råstoffet, som premieres med god pris, heter det fra Norges Kystfiskarlag.