For å understreke alvoret, deltok også Økokrimsjef Pål Lønseth i presentasjonen.

– Gjeninnfører tipstelefonen

Lønseth varsler at det vil bli innført en tipsløsning der man kan henvende seg med tips dersom det er mistanke om lovbrudd eller feilrapporteringer. Tipsløsningen skal gjøres tilgjengelig på mange plattformer, også i sosiale medier.

– Jeg vil oppfordre publikum til å bruke denne tipsløsningen, slik at politiet får mulighet til å etterforske og straffeforfølge alvorlig fiskerikriminalitet, sier han.

Fire hovedområder

Ulovlig handel med fisk er lukrativt, men ødeleggende for våre fiskerisamfunn. Fiskerikontrollutvalget dokumenterte i rapporten Fremtidens fiskerikontroll at det er for lett å stjele av våre felles fiskeressurser. I dag legger fiskeri- og sjømatministeren fram planen for å reformere norsk fiskerikontroll. Planen hviler tungt på utvalgets forslag.

Arbeidet framover fokuseres innen fire hovedområder: Digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll, styrking av politiets fiskekrimarbeid og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

– Skal vi få bukt med kriminaliteten, må vi jobbe langs flere spor. Med dagens systemer og verktøy er det er vanskelig å dokumentere lovbrudd. Framtidens fiskerikontroll krever en stor omlegging av dagens kontrollsystem og måten kontrollmyndigheter og politiet jobber på, sier Ingebrigtsen.

Tiltakene skal innføres puljevis

– Det mest effektive for å stoppe kriminalitet innen fiskeriene, er å satse på forebygging. De fleste aktørene i bransjen følger lover og regler. Samtidig er det alltid noen som vil prøve seg, og ta snarveier, sier fiskeri- og sjømatministeren.

– Den viktigste satsningen kommer på digitale løsninger. Alle fiskefartøy skal i fremtiden spores med systemet VMS, og all fangst skal registreres med systemet ERS. Disse tiltakene vil gjelde fra 1. januar 2021, men noen av dem vil innføres puljevis utover året i år.

Kontrollerer kun en halv prosent

De siste årene har Fiskeridirektoratet kontrollert om lag en halv prosent av de totalt 240 000 årlige landingene av fisk.

– Kontroll på kaiene og i mottakene er viktig, men ikke nok. Vi kan ikke basere kontrollen på at offentlig ansatte skal stå og overvåke de næringsdrivende hver gang de losser fisk. I stedet må vi la teknologien dokumentere at alt går rett for seg, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Dette er tiltakene som skal stoppe fiskekriminaliteten:

Digitalisering og dokumentasjon

¤ Etablere et nytt offentlig og privat samarbeid som koordinerer arbeidet med digitale løsninger. Samarbeidet skal bidra til enklere innsamling og bedre bruk av data (OPS Fiskeri)

I¤ nnføring av rapportering av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy (besluttet).

¤ Innføring av automatiserte veiesystemer på fiskemottakene (høres i 2021).

¤ Automatisert registrering fra havet (for eksempel automatisere fangstberegningen fra fiskefartøyene, piloter og utviklingsprosjekter gjennom OPS Fiskeri).

¤ Rapportering av journal fra fiskemottak (løsninger vurderes i OPS Fiskeri)

¤ Elektroniske fraktbrev, sporbarhet fra fjor til bord: tiltak som utredes og utvikles innenfor ramme av OPS Fiskeri.

¤ En mer effektiv fiskerikontroll

¤ Forbedre informasjonsforvaltningen og analysearbeidet i Fiskeridirektoratet

¤ Forbedre organiseringen av ressurskontrollen.

¤ Ytterligere videreutvikle det tverretatlige samarbeidet.

¤ Styrke kompetansen, gjennom tilsettinger og kompetanseutvikling

¤ Vurdere salgslagenes rolle.

¤ Regelverk som forebygger; røktingskrav, forbud mot mobile kjøp av kongekrabbe, og mulig krav til video på fiskemottak.

¤ Styrket satsing mot alvorlig fiskekrim

¤ Styrke analysemiljøet i Økokrim

¤ Styrke samarbeidet mellom politiet og ressurskontrollen

¤ Styrke det internasjonale samarbeidet mot fiskerikriminalitet gjennom Blue Justice-satsingen

¤ Internasjonalt kompetansesenter for fartøysporing i Vardø

¤ Dialog med justissektoren om innretning av fiskekrimsatsingen.

¤ Et helhetlig og fleksibelt reaksjonsapparat

¤ Ekspertutvalg som skal vurdere dagens reaksjons- og straffehjemler i lovgivningen