Det skriver havforsker Elena Eriksen i sin foreløpige oppsummering.

Sterk vekst siden 2007

I oppsummeringen viser hun til at torskerekrutteringen har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med svak rekruttering på 1980 -tallet og begynnelsen av 2000-tallet, mens det var god rekruttering på 1990-tallet.

Siden 2007 har det imidlertid kun vært observert sterke årsklasser, og i fjor ble det observert rekordmye torskeyngel. På årets tokt er det registrert tette konsentrasjoner av torskeyngel over store områder i Barentshavet. Foreløpige resultater viser at det ligger an til en sterk årsklasse av torsk som etter hvert vil fylle på den allerede store torskebestanden. Lengden på yngelen er på middels nivå, og det forteller at fisken har hatt nok mat.

0-gruppetokt

På 1950 og 60-tallet var silde- og torskebestandene så svake at det førte til kollaps i sildefisket og store vanskeligheter i torskefisket. Derfor ble det startet yngelundersøkelser (0-gruppetokt) for å unngå at slike situasjoner gjentok seg. Denne typen undersøkelser kan gi en pekepinn på bestandsutviklingen framover. Siden 1965 har 0-gruppetoktet vært gjennomført i regi av Havforskningsinstituttet og Pinro, havforskningsinstituttet i Murmansk. I de siste årene har bestandene av torsk og lodde vært større enn det som har vært observert tidligere. Derfor knytter det seg stor spenning til resultatet fra toktet.