Veksten som nå gis skjer innenfor dagens regulering av oppdrettsnæringen, og kommer i påvente av regjeringens forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst, heter det i en melding fra departementet.

Engangsutlysningen for 2015 gis mot strenge miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Grensen på 0,1 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus. Dette vil bidra til å redusere resistensutviklingen mot de lusemidlene som benyttes i dag.

-Ved å vri lusebekjempelsen over på ikke-medikamentelle metoder kan vi bidra til å hindre ytterligere resistensutvikling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Miljøvilkårene gjelder for hele konsesjonen hvor det gis økning. Kravet er vesentlig strengere enn dagens grense på 0,5 lus. De nye kravene er også strengere enn de som ble lansert for de 45 grønne konsesjonene som ble utlyst i høsten 2013.

Økt vederlag til kommunene

Vederlaget for kapasitetsøkningen settes til 1 million kroner. Regjeringen foreslår at halvparten av vederlaget vil tilfalle kommunene.

- Havbruksnæringen er avhengig av gode lokaliteter, og dermed kommunenes velvilje i det lange løp. Jeg mener det er riktig at kommunen får en høy andel av vederlaget, sier fiskeriministeren.

For å gjøre tilbudet mer attraktivt vil gi mer fleksibilitet knyttet til når kapasitetsutvidelsen kan tas i bruk og vederlaget betales, sammenliknet med forslaget som var på høring.

Videre prosess

Det tas sikte på at tilbudet om 5 prosent -vekst vil utlyses i slutten av april i år. Frist for å melde interesse for tilbudet om kapasitetsvekst settes til 15. august 2015. Endelig frist for å ta i bruk og betale vederlag settes til 1. desember 2016.

Forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst på lengre sikt vil bli presentert i en stortingsmelding som legges fram for Stortinget senere i dag.