Den norske totalkvoten er på 4659 tonn torsk i Nordsjøen og 138 tonn i Skagerrak. Kvoten er i tråd med den vedtatte forvaltningsplanen.

Svak bestand

- Bestandssituasjonen er fremdeles svak for torsk i Nordsjøen, og det er også i 2012 nødvendig å videreføre en streng regulering av dette fisket. Dette medfører at et direkte fiske etter torsk bare er tillatt for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. All trålfiske er framleis regulert med bifangstregler. Bifangstavssetningen til trålerne er på 1000 tonn, framgår det av regulerinsmeldingen.

Direktefiske på 3234 tonn

Reguleringa medfører at fartøy som fisker med konvensjonelle reiskap kan drive direktefiske etter torsk innenfor en gruppekvote på 3234 tonn i 2012.

Det er fastsett maksimalkvoter for torskefisket med konvensjonelle redskaper i Nordsjøen i 2012. Fartøy som har løyve til å delta i lukka gruppe og som er under 15 meter kan fiske inntil 50 tonn, fartøy mellom 15 og 21 meter kan fiske inntil 100 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske inntil 200 tonn. Differensierte garanterte kvoter vert sett til anslagsvis 5, 10 og 20 tonn.

Åpen gruppe

I åpen gruppe kan fartøy under 10 meter fiske inntil 5 tonn, fartøy mellom 10 og 21 meter kan fiske inntil 10 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske inntil 15 tonn. Garanterte kvoter vert sett til 4 tonn for alle gruppene.