At fiskeyngel svømmer inn og ut av opprettsmerdene, og etter hvert eter seg så feite at de ikke kommer ut igjen er et velkjent fenomen for oppdretterne. Nå er denne problemstillingen dokumentert og diskutert i en vitenskapelig artikkel for første gang. På forfatterlisten står forskere ved Havforskningsinstituttet, melder HI på sine nettsider.

– I forbindelse med et annet forsøk observerte vi mye fisk som ikke skulle vært i oppdrettsmerden. Siden vi har sett dette gjentatte ganger, bestemte vi oss for å undersøke hvor utbredt problemet er, forteller Per Gunnar Fjelldal. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og har ledet arbeidet.

Gjennom å undersøke merdene ved forskningsstasjonen i Matre kunne forskerne slå fast at det var i alt åtte andre arter enn laks i merdene.

- Vi fant ål, sjøørret, torsk, hyse, sei, lyr, lysing og hvitting. Alle, med unntak av ålen, har trolig kommet inn som yngel og deretter vokst så mye at de ikke kom seg ut igjen, forteller Fjelldal.

I det mest ekstreme tilfellet fant forskerne flere hundre fisk av feil art:

– I en liten forsøksmerd med 311 laks registrerte vi 542 hvitting, 77 hyse og fem torsk. I en litt større forsøksmerd med 1695 oppdrettslaks fant vi 1196 hyse, 1115 hvitting, 46 torsk, 23 sei, 15 lyr, fem sjøørreter og to lysinger, sier Fjelldal.

Selv om dette høres mye ut, er det fremdeles usikkert hvor stort dette problemet er ute i oppdrettsnæringa.

– Oppdretterne registrerer bare hva som skjer med fisken som skal være i merden, disse «innflytterne» er det ingen som har kontroll på når det gjelder antall og hva som skjer med dem, sier Fjelldal.