I høringsnotatet om åpningen for vindkraftutbygging av feltene Utsira og Sørlige Nordsjø II kommer det frem at de utlyste områdene er nedjustert i forhold til tidligere planer. Blant annet er de viktige gyteområdene for tobis i Sørlige Nordsjø II nå ut enfor det aktuelle arealet for utbygging.

- Regjeringa har dermed kommet Fiskebåts synspunkter i møte på dette området, slår Audun Maråk i Fiskebåt fast i en pressemelding.

- Høringsbrevet som er sendt ut av Olje- og energidepartementet er derfor et steg nærmere sameksistens mellom næringene i havet. Samtidig må vi igjen understreke at det må grundigere undersøkelser til for å avdekke eventuelle negative konsekvensar for fiskeriene og bestandene før det er aktuelt å starte utbygging av store vindkraftanlegg, sier Maråk.