I høst har det fra flere hold blitt rettet kritikk mot at enkelte deltakere i fisket på Finnmark fisker store mengder skate og andre fiskeslag som ikke er egnet for menneskeføde, kun for å utløse ferskfiskbonus på torsk.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 15.11.2017 diskutert ferskfiskordningen og hvordan denne praktiseres, og fattet følgende vedtak:

«Arbeidsutvalget mener at ferskfiskordningen i all hovedsak fungerer i tråd med intensjonene. Ordningen er et viktig verktøy for å spre landingene av torsk gjennom året, og ikke minst gir ferskfiskbonusen insentiv til å fiske på også andre arter enn torsk, som og gir grunnlag for økt aktivitet i landindustrien.

Det registreres at det forekommer leveranser av arter som går rett til oppmaling eller fangster av dårlig kvalitet, kun for å oppnå kvotebonus. Selv om også disse fangstene vil bidra til økt leveranse av torsk utenfor sesong, så ser ikke arbeidsutvalget at dette er aktivitet som bør belønnes med ferskfiskbonus.

For å sikre at ferskfiskordningen får så store positive ringvirkninger som mulig mener arbeidsutvalget at det kun skal kunne gis ferskfiskbonus for leveranse av fisk som kan brukes til konsum og som ikke blir nedklasset på grunn av dårlig kvalitet.»

Vi ber om at Norges Fiskarlag følger opp saken og bidrar til å få gjort de nødvendige tilpasninger i regelverket.