- Jeg foreslår et tilskudd på 7 000 kroner per fartøy. Det vil dekke om lag halve regningen for å få utstyret på plass. Svært mange av de små fartøyene har lav omsetning. For disse blir kostnaden til nytt utstyr stor, og da vil tilskuddet komme godt med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ordningen vil i 2022 gjelde fartøy mellom 10 og 15 meter, og har et anslått omfang på 15 mill. kroner i dette året. Fartøy under 10 meter blir omfattet i 2023. Ordningen blir i hovedsak finansiert med midler fra fiskerikontrollavgiften og vil bli administrert av Garantikassen for fiskere.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå konkludert i saken om nye krav til sporing og fangstrapportering fra fiskeflåten under 15 meter, som var på høring tidligere i år.

I høringen ble det foreslått å gi fartøy med særlig lav omsetning fritak fra kravet om full fangstrapportering (ERS). Denne løsningen ble ikke godt mottatt. Både Norges Fiskerlag, Fiskeridirektoratet og utstyrleverandører fremholdt at en slik grense ville bli vanskelig å administrere.

Det er med bakgrunn i høringssvarene at departementet nå i stedet foreslår en tilskuddordning i anledning forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Ordningen reduserer kostnaden ved å få på plass nødvendig utstyr.

Departementet har videre fastsatt at flåten under 15 meter kun skal registrere og rapportere fangst en gang om dagen.

- Etter å ha vurdert saken grundig, mener jeg rapporteringen med denne innretningen ikke utgjør en urimelig belastning setter opp mot verdien av fiskeriforvaltningen og fiskerne selv. Det er viktig for meg at fiskerne på små båter ikke skal trenge å registrere fangsten mer enn en gang per tur, sier fiskeri- og havministeren.

Det er i praksis små forskjeller mellom kravene i den gamle kystfiskeappen og ERS-kravene.

- Leverandørene har utviklet svær gode løsninger som er tilpasset små fiskebåter og gjør det svært enkelte å rapportere. I tillegg får fiskerne tilbud om andre nyttige tjenester, etter hvilke leverandør de velger, holder Skjæran frem. Alt i alt er dette en mye bedre løsning enn at vi skal fortsette med to ulike digitale system, sier Skjæran.

Departementet har samtidig vedtatt at kravene trer i kraft 1. januar 2023 for flåtegruppen mellom 10 og 11 meter, så gruppen er klar med sporing og rapportering fra starten av neste vintersesong.

Departementet understreker følgende fakta:

Antall fartøy som blir omfattet*:

antall fartøy
11-15 meter570
10 -11 meter1 600
Under 10 meter2 200
Sum4 370

* Dette er et anslag, med utgangspunkt i aktive fartøy i merkeregisteret per 31.12.2021. Fartøy mellom 12 og 15 meter som fisker i Skagerrak, som allerede har utstyret på plass, er trukket ut.

  • Kravene til rapportering fra flåten under 15 meter, som ble vedtatt i januar 2021, ligger fast etter høringa.Alle fartøy skal spores med fiskerisporingsverktøyet VMSAlle fartøy skal føre fangstdagbok etter kravene i ERS-forskrifta

  • Alle fartøy skal spores med fiskerisporingsverktøyet VMS

  • Alle fartøy skal føre fangstdagbok etter kravene i ERS-forskrifta

  • Forskriften blir justert, slik at det blir presisert at fartøy under 15 meter ikke trenger å registrere fangst mer enn én gang per tur.

  • Fartøy under 15 meter får et tilskudd på 7000 kroner per fartøy til å dekke deler av kostnaden til nytt utstyr

  • Fristene for innføring er som fastsatt i forskriften med unntak av fartøy fra 10-11 meter, der fristen blir flyttet fram til 1. januar 2023, slik at fristen ikke kommer midt under vinterfisket.

Dette gir følgende frister:

  • Fartøy ned til 11 meter største lengde - 1. juli 2022

  • Fartøy mellom 10,00 og 10,99 meter største lengde- 1. januar 2023

  • Fartøy på eller under 10 meter største lengde - 1. januar 2024