Forsøket ble gjort ved Universitetet i Bergen, der forskere satte ut 100 torsk i innhegninger på ulike lokaliteter i nærheten av en nedlagt søppelfylling som lekker betydelig sigevann ut i havet, skriver Forskning.no.

Undersøkelser av havbunnen viser at det finnes en rekke miljøgifter her, både tungmetaller, bromerte flammehemmere, sprøytemiddel, PCB, tungt nedbrytbare klorforbindelser og PAH.

– Det viktigste funnet var at torsken hadde endringer i hormonnivå og gener knytte til reproduksjon. Det tyder på at forplantingsevna til torsken i området, kan ha blitt påvirket av miljøgifter fra fyllinga, sier UiB-stipendiat Karina Dale til forskning.no.

Funnene som ble gjort, konstaterer at fisken i stasjonene nærmest fyllinga hadde fem ganger mer PAH i galleblære, og dobbelt så mye PCB som fisk plassert i referansestasjoner lenger unna.

Forsøket varte i seks uker, og fisken var hensatt til å spise det den fant i innhegningen.

Her kan du lese et sammendrag av forskningsrapporten.