Det er resultatet etter dagens prisforhandlinger i Tromsø. Her er hele pressemeldinga fra Norges Råfisklag:

«Partene som forhandler minstepriser for fisk i Råfisklagets distrikt har i dag blitt enig om å innføre en forsøksordning med dynamiske minstepriser for torsk. Ordningen vil tre i kraft fra og med mandag 3. oktober, og forsøksperioden vil i første omgang vare ut året.

I det nye systemet blir ny minstepris beregnet hver 14. dag, og den skal da gjelde i 2 uker. Beregningen av ny minstepris tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser for fersk og fryst torsk, samt utviklingen i eksportpriser for torskeprodukter.

- Dette kan være en historisk milepæl hvis forsøksordningen lykkes, sier administrerende direktør Trygve Myrvang, som ledet forhandlingene fra Råfisklagets side. - Hvis vi får systemet med dynamiske minstepriser til å fungere hensiktsmessig, vil det være naturlig å utvide det også til andre fiskeslag. Det blir meget spennende å følge utviklingen videre!

Partene ble også enige om å videreføre de gjeldende minstepriser for fisk inntil videre, og for torsk inntil nye dynamiske minstepriser fastsettes gjeldende fra og med mandag 3. oktober 2016.

Det vises til den komplette prislista som er tilgjengelig på www.rafisklaget.no