Fiskeridirektøren besluttet fredag å øke makismalkvotene for fartøy som fisker etter sei sør for 62°N med torsketråltillatelse som er registrert som fabrikktrålere, til 1400 tonn. I det samme fisket økes maksimalkvotene til øvrige fartøy med torsketråltillatelse og fartøy med seitråltillatelse til 1000 tonn.