Bjarni Sigurdson er en av hysespesialistene, som flykter unna torsken så godt det går, for heller å lande så mye hyse som mulig. Båtene som driver på denne måten har gjennom flere år levert svært store samlede årsfangster til tross for at de har sittet på små torskekvoter.

Kunne vært enda høyere

Forskerne i ICES skriver i sitt kvoteråd for hyse at gytebestanden de senere årene har gått noe ned i forhold til rekordnivået i 2013, men at nivået ligger langt over bestandens knekkpunkt.

Forskerne mener de har grunnlag for å anbefale en større økning enn hva de gjør, men viser til forvaltningsplanens regel om å endre kvotestørrelsen med maksimalt 25 prosent fra år til år. Uten denne regelen ville forskernes råd blitt hevet fra 215.000 tonn til 231.352 tonn.

«Prognosene tilsier at årsklassene 2016 og 2017 vil utgjøre 48% av fangsten i vekt i 2020. Den gode rekrutteringa de siste årene, spesielt 2016-årsklassen, gjør at man regner med at totalbestanden (3 år og eldre fisk) vil øke betydelig fra 2019 til 2021, og det blir en svak økning i gytebestanden. Den gode rekrutteringa gjør også at det kan bli utfordringer med stor innblanding av undermåls fisk i hysefisket i 2020», heter det i kvoterådet fra ICES.

Vanskelig tilgjengelighet

Bjarni Sigurdson sier hysekvotene har vært så romslige de senere årene at hysefiskenerne nesten ikke orker å følge med på utviklingen i totalkvota.

- Vi greier uansett ikke å ta alt. Men det er jo gledelig å registrere at kvota øker til tross for at vi ikke klarer å fiske opp den. Og vi må jo bare tro forskerne på at det er mye hyse i havet, men hvor er den? Vi har de senere årene sett at hysa blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i for kystflåten, og at man må lengre til havs for å finne hyse. Så jeg håper tilgjengeligheten nærmere land vil bedre seg, ikke minst at vi får tilbake aktiviteten i fløytlinefisket, der flåten nå har hatt et par dårlige år.

Torsken står i vegen

- Kan reduserte torskekvoter få konsekvenser for hysefisket?

- Det er klart, den flukten vi har i dag fra torsken blir enda vanskeligere hvis det blir mindre torsk å fiske på. Vi har vært hjulpet godt av ferskfiskordningen, som passer godt for linefartøy. Så vi får håpe at det nye kvotesystemet som snart lanseres bevarer denne ordninga, både for industriens del og for de som fisker etter hyse.