Det var Nærings- og fiskeridepartementet som i juni 2018 nedsatte fiskerikontrollutvalget som skal legge frem sin innstilling senest 1. desember i år. Under ledelse av divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima skal det gis råd om en framtidig innretning av den norske fiskerikontrollen, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Klar utfordring

Magnar Pedersen informerte om utvalgets arbeid så langt og sa at han er glad for å få anledning til å diskutere saken med Landsstyret.

Han viste til at myndighetenes utgangspunkt for utvalget har vært at det anses å være risiko for at regler omgås. Magnar Pedersen sier hans tydelige utfordring til alle aktører i næringen er å arbeide for at alle deler av næringen opptrer på en slik måte at regler ikke omgås.

Utvalgslederen kom ikke med avsløringer om hva som ligger an til å komme i utvalgets rapport. Han var likevel klar på at det neppe kommer til å bli forslag om kraftige økninger i antall kontroller. Han viste til at det er om lag 240 000 årlige landinger av fisk i Norge og at om lag en prosent av landingene kontrolleres.

Drøftet saken

Landsstyret benyttet anledninger til å drøfte en rekke av de elementene som i dag er en del av kontroll- og overvåkningsregimet i Norge.

Magnar Pedersen ble av landsstyret utfordret til å bidra til at utvalget kan komme opp med nye virkningsfulle tiltak. Innspillet ble gitt med bakgrunn i at Pedersen viste til at han som utvalgsleder har fått en rekke enkelt-henvendelser det siste året om at det skjer uønskede regelomgåelser i ulike ledd i næringen.

Innspill

Utvalget bad allerede i fjor om innspill og landsstyret uttalte at det ses positivt på at utvalget er nedsatt og at Fiskarlaget ser fram til å drøfte utvalgets innstilling når den foreligger.

Etter tirsdagens møte uttalte Landsstyret at Norges Fiskarlag forutsetter at utvalget vil kunne komme med forslag til nye og forbedrede kontrollsystemer basert på også andre metoder enn de som praktiseres i dag.

Landsstyret påpekte de muligheter som ligger i moderne teknologi, og at sammenstilling av data fra ulike kilder må kunne tas i bruk i framtidige regimer for ressurskontroll.

Fiskarlagets styre påpekte også at det må utvikles systemer for risikovurdering som gjør det mulig å fokusere kontrollinnsatsen mot de deler av næringa der man antar at risikoen for regelomgåelse er størst.

Landsstyret forutsetter forøvrig at organiseringen av tilsyn og kontroll med fiskeriene også blir undergitt en vurdering av utvalget.