I samsvar med tilrådningen fra Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) ble totalkvoten for lodde i Barentshavet i 2012 tidligere i høst fastsatt til 320 000 tonn. Etter overføring av 30 000 tonn lodde fra den russiske kvoten, i bytte mot norsk vårgytende sild, er den norske kvoten på totalt 221 000 tonn. Av dette kvantumet er 5000 tonn satt av til forskings- og undervisningskvoter, melder Fiskeri- og Kystdepartementet.

16 prosent til kystflåten

Den opprinnelige norske kvoten er tidligere er fordelt med 72 prosent til fartøyene i ringnotgruppen, 12 prosent til fartøyene i trålgruppen og 16 prosent til kystfartøyene. Byttekvantumet mellom Norge og Russland er håndtert på gruppenivå for ringnot- og trålgruppen. Dette gir 158 832 tonn samlet til fartøyene i ringnotgruppen, 27 408 tonn til fartøyene i trålgruppen og 29 760 tonn til kystfartøygruppen, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Kan gi dispensasjoner

Loddefisket blir åpnet 23. januar 2012, siden det da er sannsynlig at den voksne lodda har skilt seg fra umoden lodde. Området innenfor fire nautiske mil fra grunnlinja blir stengt for loddefiske, men vil bli åpnet dersom en vurderer det som forsvarlig. Fiskeridirektoratet region Troms kan gi dispensasjon for å fiske i stengt område. Ved et slikt fiske kan det settes nærmere vilkår for dispensasjonen, og det kan plasseres kontrollør om bord i fartøyene. Fisket blir ellers i hovedsak gjennomført med tilsvarende reguleringer som i 2011.

Fartøyer i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 9. januar 2012 kl 2359, melder sildeslagslaget på sine nettsider.