Et tap for Norge, som så langt har vunnet fram i rettsvesenet, kan få betydning for framtidig oljeutvinning i Barentshavet.

Øst-Finnmark tingrett har nå dømt det latviske rederiet SIA North Star og kaptein Rafael Uzakov for ulovlig fiske av snøkrabbe med båten «Senator». Dommen er svært viktig for norsk råderett i Svalbardsonen, melder ifinnmark.no.

– Vi registrerer at tingretten ikke har gått inn på de store prinsipielle spørsmålene. Fra tidligere hadde vi en klar dom fra lagmannsretten som la føringer det var vanskelig å komme unna. Vi er fornøyd, sier førstestatsadvokat Lars Fause til nettstedet.

Det er i førstrekke snøkrabben det dreier seg om. Arten som for få år siden var ukjent i vår del av verden, har hatt en enorm verdiøkning de siste årene. Dermed vil norske myndigheter gjøre hva de kan for å forhindre at tredjeland får andeler i denne fangsten.

I tillegg vil et tap kunne åpne for EU-lands rettigheter til å drive oljeutvinning i Barentshavet.

Advokat Hallvard Østgård i Tromsø som representerer SIA North er klar på at de ikke gir seg uten sverdslag.

– Jeg har ikke diskutert med klientene etter at dommen kom, men vi var på forhånd enige om at det måtte ankes om vi ikke nådde frem, sier han til ifinnmark.no.

Østgård anke den mest prinsipielle delen av saken – om Vernesonen ligger på norsk sokkel.

– Det er selvsagt det mest interessante, legger han til.