Det er viktig at bestanden forvaltes bærekraftig, slik at kystflåtens ressursvennlige fiske av stor breiflabb kan videreføres. Norges Kystfiskarlag har derfor etterlyst nærmere forskning på breiflabb som grunnlag for å fastsette retningslinjer for en fornuftig beskatning. I påvente av nærmere forskningsresultat må bestanden forvaltes med sikte på å unngå overbeskatning, og trygge fremtidig driftsgrunnlag for kystflåten, mener landsstyret i kystfiskarlaget.

- Forbudet mot direktefiske av breiflabb med aktive redskaper må videreføres. Direktefiske etter breiflabb forbeholdes kystflåten som fisker stor breiflabb med garn.

- Tillatt bifangst ved fiske med trål/aktive redskaper settes til maksimalt 10 %.

- Kystflåtens fiske etter breiflabb må videreføres som et åpent fiskeri. Deltakerbegrensning i fiske etter breiflabb med konvensjonelle redskaper kan ikke aksepteres. Signaler om innføring av adgangsbegrensninger vil erfaringsmessig føre til økt fangstinnsats.

- Det må utvises forsiktighet med å innføre nye reguleringer i kystflåtens fiske etter breiflabb. Troverdig forskningsmateriale må foreligge før eventuelle vesentlige reguleringsendringer kan bli vurdert. Det bør likevel påses at regelverk for bruksmengde, maskevidde og innmelding overholdes.

- EU-fartøy må begrenses til å fiske maksimalt 500 tonn breiflabb som bifangst i NØS.

- Forbudet mot utkast av breiflabb må videreføres.

- Krav til røkting av garn i breiflabbfisket, samt bruksmengde må håndheves. Røkting av garn må skje minimum tre ganger pr uke.