Kunnskapsnivået om rekreasjonsfisket etter kveite er begrenset, men det kan tenkes at et forbud mot fritids-, rekreasjons- og turistfiske etter kveite i månedene juni og juli vil ha en positiv effekt på bestandens størrelse.

Direktoratet legger til grunn at et eventuelt forbud mot fiske etter kveite bør gjelde i alle norske farvann, og at likebehandlingsprinsippet tilsier at både norske og utenlandske fiskere omfattes av et eventuelt forbud.

Et eventuelt forbud bør også omfatte yrkesfiskere, siden de har et større uttak av kveite enn fritids, rekreasjons- og turistfiskere.

I vurderingen må det også tas med at det er en risiko for økt utkast av kveite i den aktuelle perioden.

I tillegg ber Fiskeridirektoratet om innspill om områder som eventuelt kan stenges for å verne kveitebestanden, dette gjelder særlig gyteområder.

Fiskeridirektoratet ber om skriftlige innspill innen 29. november 2012.

Saken vil også bli behandlet under reguleringsmøtet som avholdes i Bergen 8.–9. november 2012.