Flere konkrete anbefalinger ligger i forslaget, inkludert etablering av et nasjonalt responssenter, skriver Sjøfartsdirektoratet.

— En stor del av samfunnsutviklingen skjer gjennom ulike former for digitalisering og automatisering. Dette gjelder også for maritim sektor. Digital sikkerhet har lett for å bli glemt. Gjennom en overordnet strategi håper vi at aktuelle myndigheter setter en tydelig retning for arbeid knyttet til digital sikkerhet, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Utkastet er utarbeidet på oppdrag fra både Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. Strategien som foreslås tar utgangspunkt i Nasjonal strategi for digital sikkerhet, som regjeringen la frem i 2019. Den identifiserer fem områder som den maritime cybersikkerheten må inkludere: digitalisering, infrastruktur, samarbeid, egenbeskyttelse, og utdanning og kompetanse.

Effektiv - og sårbar

Maritim næring har i senere år tatt i bruk stadig flere digitale verktøy. Digitaliseringen gjør næringen mer effektiv og bidrar til sikrere navigering, enklere rapportering og god kommunikasjon. Men økt bruk av digitale hjelpemidler gjør også brukerne sårbare.

— Skal Kystverket fortsette å sørge for sikker ferdsel langs kysten og til sjøs må vi ta den maritime datasikkerheten på alvor. Å samle kompetanse og erfaring fra våre to etater i dette arbeidet er et viktig skritt for å få satt temaet på agendaen. Konkrete mål og ansvar vil kunne gjøre oss betraktelig mer rustet enn det vi har vært til nå, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Sintef og DNV GL

Sammen med Kystverket har Sjøfartsdirektoratet involvert flere parter i arbeidet med strategien, inkludert analysearbeid utført av Sintef og DNV GL. Representanter fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har deltatt i prosjektgruppen.

Utkastet til strategi for maritim digital sikkerhet ble oversendt de aktuelle departement like før jul. Det inneholder 16 ulike konkrete tiltak som spenner fra modernisering av maritime kommunikasjonssystemer, autonomi, digital sikkerhetskompetanse, sårbarhetsanalyse m.m. Det mest omfattende tiltaket prosjektgruppen foreslår er å opprette et responsmiljø for maritim sektor. Forslaget kommer som svar på et uttalt behov fra næringen, kommunisert gjennom referansegruppe og flere nasjonale strategier og analyser.

Du kan lese mer om saken her.