Fiskarlaget fikk i møtet på nytt klargjort organisasjonens syn. Fiskeridirektoratet var også representert, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

I forbindelse med budsjettavtalen i Stortinget mellom regjeringspartiene og SV ble det blant annet enighet om at innføring av ERS og VMS i flåtegruppen mellom 10-11 meter skal utsettes til 1. april 2022.

Utsettelse for 10-11 meter

Fiskarlaget har tidligere bedt om en utsettelse, og er derfor fornøyd med det nå gis noe mer tid for flåten under 11 meter, slik at en fortsatt kan få evaluert og gjort forenklinger i rapporteringen for den mindre flåten.

Fiskarlaget mener at 1. april ikke er noe gunstig tidspunkt å iverksette rapporteringen, fordi flåten da fortsatt er inne i vintersesong.

Fiskarlaget rådet derfor departementet om å utsette fristen til minst 1. juli 2023, med mindre de ikke ville lytte til Fiskarlagets anbefaling om en generell utsettelse inntil videre.

Samfengt-fangster

I møtet tok Fiskarlaget på nytt opp spørsmålet om å kunne angi samfengt vekt, for alle arter, på fangster eksempelvis under 2 000 kg.

Fiskarlaget påpekte at forslaget som direktoratet hadde kommet opp med for å imøtekomme bruk av et «samfengt-estimat» ikke var tilfredsstillende.

Fiskarlaget viste til plassutfordringer på små båter med en person om bord når en må holde oversikt over en fangst som består av et mangfold av fiskeslag.

Det ble konkludert med at Fiskarlaget skal videreføre dialogen med Fiskeridirektoratet for å se nærmere på praktiske løsninger for å kunne angi fangster i samfengt-vekt.

Felles redskap - ulike fartøy som setter/haler

Fiskarlaget tok også opp problemstillinger rundt en utbredt og årelang praksis i flåten hvor det benyttes ulike fartøy til å sette og hale (felles) faststående redskaper, noe som i dag i utgangspunktet ikke er tillatt, og som dermed også skaper problemer i den elektroniske rapporteringen.

Slik fiskeriaktivitet er heller ikke tilpasset rapporteringskravene til Barentswatch. Statsråden ba derfor om at Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet i felleskap ser nærmere på disse spørsmålene med henblikk på å finne praktiske løsninger.

TRA-melding/låssetting og situasjonen for aller minste

Rapporteringen for fartøy som driver med låssetting/samfiske/samføring (TRA-melding) har blitt forenklet, men Fiskarlaget påpekte at dette meldingskravet fortsatt er for omfattende for denne fiskeriaktiviteten og derfor må modifiseres ytterligere.

Fiskarlaget tok også opp forholdsmessigheten rundt mindre fartøy sin årlige fangstomsetning og kostnadene forbundet med ERS/VMS.

Fiskarlaget har antydet en nedre fartøygrense på 8 meter, eventuelt i kombinasjon med et nedre omsetningsnivå. Fiskarlaget oppfatter at også statsråden er opptatt av denne forholdsmessigheten, men han understreket at vi først trenger mer erfaringer og evalueringer fra flåtegrupper som allerede omfattes av ERS/VMS, og at dette vil danne grunnlag for eventuelt ytterligere tilpasninger for de aller minste.