Norges Fiskarlag er redd det tradisjonsrike sjølaksefisket bli historie dersom dagens forvaltning skal fortsette. Nå ber de myndighetene utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019, samt å flytte forvaltningen av villaksen til fiskerimyndighetene.

Haster med endringer

Landsstyret i fiskarlaget har nylig behandlet saken, og mener det haster med å få på plass endringer som gjør at det fortsatt vil være økonomisk forsvarlig å drive sjølaksefiske.

- Norges Fiskarlag registrerer at Vitenskapsrådet legger til grunn at mengden villaks er redusert, og at antallet som kommer fra havet er mer enn halvert de siste 30 årene.

På bakgrunn av dette og ulike forvaltningstiltak som er satt inn, har sjølaksefisket blitt kraftig redusert de siste 30 årene. Mulighetene til å drive sjølaksefiske er dermed blitt svært begrenset, og Norges Fiskarlag er redd for at dette tradisjonsrike fisket er i ferd med å dø ut, skriver landsstyret.

Men en ytterligere reduksjon av sjølaksefisket mener de vil frata en rekke rettighetshavere muligheter til å utøve sjølaksefisket i tråd med sine rettigheter.

Kulturarv kan forsvinne

I verste fall frykter de at en viktige kystkulturarv forsvinner.

- Vi er bekymret for belastningen som innstrammingene i villaksreguleringene fører til for sjølaksefiskerne. Vi mener at sjølaksefiskerne tar en uforholdsmessig stor andel av belastningen for at fisket etter laks må strammes inn, og at miljøforvaltningen ikke klarer å ha et breddeperspektiv i sin forvaltning av villaksefisket som ivaretar en bærekraftig utvikling både for elvefiskerne og sjølaksefiskerne, heter det i vedtaket.

Derfor ber Norge Fiskarlag myndighetene i første omgang å vurdere å utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019, slik at de som har rettigheter etter gammel sedvane og som har registrerte fiskefartøy, kan utøve rettighetene sine i tråd med dette.

- Norges Fiskarlag mener også at det er grunnlag for å flytte forvaltningen av villaksen og fisket etter villaks over fra miljøvernmyndighetene til fiskerimyndighetene. Havressursloven legger opp til en økosystembasert flerbestandsforvaltning, og å legge forvaltningen av villaksen under denne loven vil kunne føre til en mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av villaksen, som tross alt lever mesteparten av livet i havet.

Fiskeriforvaltning

Landsstyret i fiskarlaget mener fiskeriforvaltningen i større grad enn miljøforvaltningen vil kunne ivareta bredden av interesser i villaksefisket.

- Vi har tro på at man ved å flytte ansvaret for forvaltningen vil føre til en helhetlig forvaltning av villaksen i et økosystemperspektiv og til et mer rettferdig forvaltningsregime enn forvaltningsregimet for villaks legger opp til i dag, heter det i landsstyrevedtaket.