Laget ber om det etter at departementet i samråd med Sametinget har formulert et forslag som vil stenge blant annet seinotflåten ute av fjordene i Nord-Norge fra nyttår av.

Fiskarlaget har tidligere uttrykt stor misnøye med at de ikke ble tatt med på råd før departementet hadde forslaget til vedtak klart. I forberedelsene ble saksgangen med Sametinget også hemmeligholdt gjennom en spesiell paragraf i Offentlighetsloven, den såkalte sameparagrafen.

- Kyst- og fjordbefolkningen i Finnmark og Nord-Norge har opp gjennom tidsepokene drevet samme type fiske enten de var av samisk/sjøsamisk herkomst eller ikke. Dette gjenspeiles i dagens fiskeridrift og flåtesammensetning i sjøsamiske regioner. Også i disse regionene har de som driver helårsfiske det som kreves av fartøy, utstyr og kvotegrunnlag, enten de er sjøsamer eller ikke, heter det i styrevedtaket fra Fiskarlaget Nord fra tidligere denne uka.

- Laget tar imidlertid til etterretning at regjeringen velger å gå videre med noen av forslagene fra Kystfiskeutvalget, blant annet ved etablering av ordning med fjordfiskenemnd.

- Dette arbeidet er svært vanskelig; da det er mange hensyn som må vurderes; bl.a. hensynet til råstofftilgangen til lokal foredlingsindustri som alle, ikke minst fjordfiskere med små fartøy, er avhengige av.

- Foreslåtte grensedragning vil, på samme måte som den frie adgangen til kvoteregulert krabbefiske med fartøy under 11 meter i Øst-Finnmark, stimulere til å bygge fartøy under 15 meter. Dette vil kunne få negative konsekvenser for utviklingen av en differensiert flåte i våre nordligste fylker, og være i strid med tidligere politiske stimuleringstiltak for en robust helårsflåte, mener fiskarlagets nordlige avdeling.

- Fiskarlaget Nord er overrasket over at Fiskeri- og Kystdepartementet kommer med høringsforslag om etablering av fjordlinjer som grensedragning for fartøy over en viss størrelse og med bestemte driftsformer, allerede før en fjordfiskenemnd er etablert.

At høringsfristen for et såpass komplekst tema er satt til noen få dager, gjør ikke sakshandteringen mer akseptabel.

Fiskarlaget Nord ber om at det blir satt ned et utvalg med representasjon fra næringen og fra myndighetene for å utarbeide et høringsnotat med konkrete forslag til reguleringer på dette felt, heter det i styrevedtaket fra Fiskarlaget Nord.