Det er ikke nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote fra 2022 til 2023. For de fartøy som faller inn under ordningen, vil salgslagene automatisk overføre tillatt andel av den gjenstående kvoten av torsk til 2023.

Endelige fangsttall må registreres

For at Fiskeridirektoratet skal kunne foreta endelig avregning av kvotefleksibilitet på gruppe- og totalkvotenivå, samt ta høyde for kvantumet av torskekvote på fartøynivå som skal overføres fra 2022 til 2023, må endelige fangsttall være registrert. Dette vil først være i begynnelsen av 2023. Fiskeridirektoratet vil be salgslagene om å oversende disse tallene så snart de er tilgjengelige. Fiskeridirektoratet tildeler så endelige torskekvoter for 2023 fortløpende.

Kvantumet som overføres på fartøynivå fra 2022 til 2023 vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet. For å få informasjon vedrørende overført kvantum må fiskere henvende seg til sitt salgslag.

Overføring av kvantum

Overføringsadgangen er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i 2022.

Dersom det passive fartøyet i et samfiskelag (kvotesamarbeidsordningen) har fått redusert kvoten etter § 31 bokstav f i forskrift om regulering av torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022, legges den reduserte kvoten til grunn ved beregning av gjenstående kvote.

Fartøy som har mottatt torskekvote i 2022 gjennom slumpfiskeordningen, får denne medregnet som en del av beregningsgrunnlaget ved utregningen av hvor stort kvantum som kan overføres til 2023. For fartøy som har gitt fra seg torskekvote gjennom slumpfiskeordningen, vil avgitt kvote bli trukket fra i beregningsgrunnlaget.

Fartøy som vil gi fra seg kvote gjennom slumpfiskeordningen i 2023 må på vanlig måte ha fisket minst 30 % av kvoten før ordningen kan benyttes. Fangst landet på overført kvote fra 2022 skal ikke regnes med ved vurderingen av om dette kravet er oppfylt.

Bortfall av overført kvote

Fangst i 2023 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2022 frem til denne er oppfisket.

Vilkårene for bortfall av overført kvote har nylig blitt myket opp, slik at det ikke lenger er et krav til at den overførte kvoten må fiskes med samme fartøy i 2023 som ved utgangen av 2022.

Etter endringen av regelverket kreves det at den overførte kvoten i 2023 må fiskes med samme eier og samme kvotegrunnlag som ved utgangen av 2022. Enhver endring av eier eller kvotegrunnlag etter 31. desember 2022 vil føre til bortfall av overført kvote. Det er den delen av den overførte kvoten som fremdeles er ufisket i det endringen inntrer som vil falle bort. Bruk av ordningen for leiefartøy medfører ikke at overført kvote faller bort.