At fiskeriministeren fredag la saken om fylkesbindinger i torskefiskeriene regjeringens bord, på Stortingets siste arbeidsdag før ferien er ifølge SVs Torgeir Knag Fylkesnes, ikke bare spesielt.

- Du oppfatter det spekulativt?

- Ja, hvis man bare kan lese, så ser man at dette ikke er det Stortinget ønsket. Han misbruker sine fullmakter. Så vi i SV kommer til å vurdere om dette er en sak for kontrollkomiteen, sier Fylkesnes til Kyst og Fjord.

- Det virker som at Sandberg later som Stortinget ikke er der. Og det er farlig.

Ignorerer klare vedtak

Fylkesnes viser til to klare vedtak fra Stortinget den senere tid. Dette sa Stortinget etter behandlingen av Sjømatmeldinga:

"Komiteen mener at effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidesen-utvalgets arbeid, slik at man får en helhetlig tilnærming til strukturpolitikken, og dermed synliggjort hvilke konsekvenser disse endringene vil gi. "

Og dette sa Næringskomitèen under behandlingen av forslaget om å gripe inn i saken om kvoteinstruksen:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti. Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener vesentlige endringer i regelverket, som kan ha konsekvenser for de overordnede målsettingene i havressursloven og deltakerloven, skal fremmes for Stortinget»

Gjør skade

Stort klarere kan ifølge Fylkesnes ikke Stortinget gjøre det klart at man ønsker en pause i innføringen av nye tiltak som får konsekvenser for fiskeflåtens struktur.

- Så at han likevel effektuerer saken om fylkesbindinger, er en alvorlig sak. Og om han nå ikke gjør som Stortinget har bedt om i saken om kvoteinstruks, så kan Per Sandberg gjøre stor skade på norsk fiskeri.

- Frykter du at han ikke vil gjøre justeringene Stortinget har bedt om?

- Jeg frykter at Per Sanberg er mer opptatt av Per Sandberg, og er for stolt til å bøye av. Det vil jeg i så fall ikke komme til å sitte stille og se på i sommer. Jeg forventer at justeringen av kvoteinstruksen skjer raskt, og den burde faktisk kunne vært gjort allerede. Det Stortinget ber om, var et av forslagene som var oppe fra departementets side. De har det ferdig skrevet, det er bare å ta formuleringene frem igjen.

Satte bom

Kvoteinstruksen handler om muligheten til å sette kvoter fra mindre båter på større fartøyer. Ministeren ønsket i utgangspunktet å la denne tilpasningen skje fritt, men Stortinget tvang ham til å sette en grense som gjør at ingen kvoter fra flåten mellom 11- 21 meter skal havne på båter over 21 meters lengde.

Viktig brems

Blant de andre sakene som lå i kø til behandling hos myndighetene, og dannet bekymring fra blant andre Fiskarlaget Nord, har fylkesbindingene hengt høyt. Fylkesbindingene har fungert som en brems på salget av kvoter sørover landet.

- Fylksbindingene er en svært viktig sak, spesielt i Finnmark der kvoteprisene har vært holdt nede slik at det er mulig for nye fiskere å komme seg inn der. Men det har jo vært brukt som argument, at dette er urettferdig for de fiskerne som sitter med kvoter, at de ikke får ut en like stor verdi som fiskere lenger sør.

- Ja, men det er det vel også?

- Jeg klarer ikke å se dette som et spørsmål om rettferdighet. Det at kvotene går opp eller ned i verdi er jo bare uttrykk for en attraktivitet i et marked. Det er uansett fra et politisk ståsted ikke viktig hvordan markedet prissetter kvotene. Vi er opptatt av at vi har et spredt fiskeri som opprettholder verdiskapning og bosetting. Hva fiskeren opplever som rettferdig rundt prisen på kvota si kommer langt ned på lista over hensyn vi som politikere må ta. Om dette er hensyn som skal veie tungt, er vi så langt på jordet at jeg vet ikke hva. Da er utviklingen i fiskerinæringa drevet av helt andre hensyn enn de Stortinget har sagt er viktig; nemlig det overordnede målet om å ha en flåte som sikrer verdiskapning og bosetting langs kysten. Det er det som følger av Havressursloven.