Til sammen utlyser FHF inn til fem millioner kroner til teknologiprosjektene, der fire millioner kroner er øremerket utblødning, mens en milllion er satt av til elektobedøving.

Vil heve kvaliteten

For utblødning er det satt av penger til Utvikling, implementering, testing og optimalisering av system for mer effektiv utbløding av hvitfisk om bord i trålere. Med dagens teknologi om bord i trålere er det vanskelig å få bløgget fisken når den fortsatt er levende. Når fisken blir kappet/sløyd 30-60 minutter etter at den er kommet om bord blir resultatet at fiskekjøttet ofte tenderer mot en mer rødlig farge enn når fisken blir bløgget mens den lever. For at kvaliteten på hvitfisk fra fremtidens trålere skal bli merkbart bedre, og med potensial for prisøkning, så er det behov for å implementere teknologi som bedøver fisken og deretter bløgger den.

Line- og garnflåten

For elektrobedøving bevilges midler til utvikling, testing og optimalisering av utstyr for elektrobedøvning av fisk om bord i garn- og linebåter.

Elektrobedøvning er mest vanlig i snurrevadflåten, men i trålflåten er det også noen få fartøy som har fått installert elektrobedøvere. Det er utviklet kommersielle løsninger som passer for å håndtere store mengde fisk.

På garn- og linefartøy kommer en og en fisk om bord og det er vanlig å bløgge fisken med det samme den kommer om bord. Bløgging av levende fisk et anstrengende arbeid som kan føre til belastningsskader på sikt. I tillegg skjer det av og til uhell under håndtering av sprell levende fisk slik at bløggeren skjærer seg selv. Av fiskevelferdsgrunner er det gunstig om fisken blir elektrobedøvd før den blir avanglet eller tatt ut av garnet

El høtt kan være løsning

i Utlysningsteksten framgår det at det er behov for kompakte og enkle løsninger som kan monteres om bord i mindre og større fartøy uten omfattende ombygging. Løsningen kan være en håndholdt løsning («El-høtt») eller en løsning som er plassert før eller etter garnhaler og før linespill og avangling.