Etter at Fiskeridirektoratets forslag til regler for registrering av turistfiske var på høring, påpekte flere av høringsinstansene det uheldige i at man bare ville registrere uttaket av torsk og kveite. Ordningen som nå iverksettes fra nyttår vil derfor innebære registrering av sei, uer og steinbit i tillegg til torsk og kveite.

I tillegg åpnes det for en frivillig registrering av turistfiskeforetak som ikke er forpliktet til å registrere fangst. Nærings- og fiskeridepartementet viser spesielt til at frivillig registering vil gi rapportering av fangst fra flere aktører enn de som er rapporteringspliktige fra nyttår.

De fleste høringsinstansene, inkludert de fleste av turistfiskeaktørene som sendte høringsinnspill, ønsket en mer omfattende rapportering enn den Fiskeridirektoratet foreslo i høringsnotatet.

De fleste ønsket også rapportering i kilo og ikke i antall, mens Havforskningsinstituttet viste til at antall vil gi bedre bestandsestimater enn rapportering knyttet til kilo. Fiskeridirektoratet foreslo derfor å utvide antall arter til fem og at rapporteringen skal skje som antall fisk.

Fiskeridirektoratet vil om kort tid ha klart en versjon av registreringsskjemaet tilpasset de som ønsker å registrere virksomheten sin frivillig.

Fiskeridirektoratet skal nå fastsette en forskrift for rapportering av fangst fra turistfiske, og departementet vil gjøre de nødvendige endringer i forskriften om turistfiskevirksomheter.

Dette vil da bety at bedrifter som ikke er omfattet av registreringsplikten også kan tilby sine gjester å ta med 20 kilo fisk eller fiskeprodukter over grensen innenfor en periode på 7 dager.

Alle andre, som for eksempel utenlandske turister som benytter seg av uregistrerte bedrifter, kan kun ta med seg 10 kilo fisk eller fiskeprodukter når de forlater landet.

Såkalt troféfisk blir fra nyttår regnet som en del av kvoten.