Forskriften skal ifølge en pressemelding fra departementet gi bedre kontroll med råstoff som høstes og landes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

- Nå får vi på plass et regelverk som gjør at fangstene som høstes til industriformål blir registrert på en god måte. Det vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fiskeriforvaltningen i Nordsjøen, og bedre kontroll med at industrifisket er i tråd med kvotebegrensninger og annet regelverk. Regelverket er også viktig for at fiskemel- og oljeindustrien skal kunne dokumentere overfor sine kunder at råstoffet de bruker er lovlig høstet fra bærekraftig forvaltede bestander, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Trenger bedre regler

De siste årene har industrifangster ifølge departementet stått for mellom 15 og 25 prosent av totalt årlig landet kvantum villfanget fisk i Norge. Mye av industrifisket foregår i Nordsjøen, og sentrale arter som fiskes i dette området viser en nedadgående trend. Både næringen og forvaltningen har lenge erkjent at det trengs et bedre regelverk for å sikre bedre dokumentasjon for den rapporterte fangstsammensetningen i disse landingene, skriver departementet.

Representative prøver

Hovedregelen for registrering av fangst er at all fisk sorteres og deretter veies etter art fortløpende ved landing. Denne regelen passer ikke ved industrilandinger, der fangstene består av store volum blandet fangst av en rekke arter. Derfor må det i stedet benyttes systematisk prøvetaking for å bestemme fangstens art- og størrelsessammensetning. Det nye regelverket vil sikre at det tas representative prøver av fangsten etter prosedyrer som sikrer at prøvene gir et tilnærmet korrekt bilde av fangstsammensetningen.

Kravene som nå fastsettes er harmonisert med tilsvarende krav som stilles i Danmark og vil sikre like konkurransevilkår. Som i Danmark, vil fiskemottakene kunne benytte en uavhengig tredjepart til å gjennomføre prøvetakingen.

Ikke krav om sortering

Det blir ikke et krav om at mottakene skal ha en sorteringsmekanisme for å skille ut fisk som er større enn 45 cm. Dette ville ha vært et særnorsk krav med en betydelig kostnad for industrien. I stedet får Fiskeridirektoratet i oppdrag å utrede alternative løsninger på problemet med stor fisk i enkelte industrilandinger, som i hovedsak skyldes at fartøy med unntak fra bruk av sorteringsrist ikke etterlever vilkårene for unntaket.

Forskriften vil tre i kraft 1. januar 2024. Håndhevelse i innkjøringsperioden justeres etter behov i dialog med næringen.