Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets forslag til regulering av vågehval av 22. februar d.å. Dette er lagets høringssvar, offentliggjort på lagets nettsider.

- Norges Fiskarlag støtter det foreliggende forslaget til regulering av fangst av vågehval for 2021. Slik fangstutviklingen har vært de senere årene er det kun en liten andel av totalkvoten som er gitt som har blitt fanget. I en slik situasjon anser Fiskarlaget det som naturlig at fangsten reguleres med fri fangst innenfor totalkvoten. Vi har heller ingen kommentarer til at en andel av totalkvoten fastsettes som en egen kvote for Jan Mayen-området.

Norges Fiskarlag mener for øvrig at myndighetene må trappe opp sitt arbeid for å øke fokuset på sjøpattedyrforvaltningen i sin helhet. I den forbindelse viser vi til vår sjøpattedyrstrategi som både Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Sjøpattedyrutvalget er gjort kjent med. Her er det flere punkter vi mener myndighetene må ta tak i umiddelbart. Vi mener dette er viktig for å sikre bedre lønnsomhet og markedsadgang, og derved økt deltakelse i hvalfangsten.

Videre mener vi dette er viktig for å få til en større anerkjennelse internasjonalt for at også sjøpattedyrene skal inngå som en del av den helhetlige økosystembaserte forvaltningen som vi kjenner til fra den internasjonale fiskeriforvaltningen. Et totalforbud på fangst av de store hvalene fører ikke til en god forvaltning av sjøpattedyrene i verdenshavene, og vi mener det er på tide at også denne delen av havretten utvikles i tråd med øvrig internasjonal ressurs- og miljøforvaltningsrett.