Langs den 108 meter lange russiskbygde flytekaia for aktive fiskere er det plass til ca. 30 fartøy. Men det er ikke tilstrekkelig, skriver Vadsø kommune i et kommunalt magasin som nylig ble distribuert.Flere liggeplasser

I dag er prisen yrkesfiskerne må ut med i årlig flytekaileie på mellom 11.000 og 12.000 kroner. Prisen for fritidsfartøyeiere er mellom 5800 og 8000 kroner, alt etter fartøystørrelsen. Prisene fastsettes med bakgrunn i flytekaienes investeringskostnader. Vadsø Havn KS har for øvrig et budsjett på rundt 7 millioner kroner, og er brukerfinansiert.

Den siste store havneinvesteringen ble gjort i fjor.

- Da la vi ut en flytekai ved munningen av Jakobselva. Her er det ca. 10 plasser og investeringen, mudring og kai, kom på 4,6 millioner kroner. Nå viser det seg at det er behov for mer liggeplass i Vestre Jakobselv. Derfor er det til vurdering en forlengelse av flytekaia med fem-seks liggeplasser. Men her er noen utfordringer som må vurderes før endelig beslutning tas. Blant annet er havna utsatt for mye strøm og om vinteren is. Dette er forhold som vi skal se nærmere på før det blir avgjort om kaia skal forlenges. Forøvrig er det nå stiftet en egen båtforening i Jakobselv, noe jeg er glad for, og ser fram til et samarbeid med foreningen.

Et mindre byggeprosjekt ble sluttført i juni måned, nemlig arbeidene med å skifte flytekaia med om lag 30 båtplasser i indre del av byen. Her brukte vi 1,4 millioner, sier havnesjefen som legger til at i dag har allmennheten ikke tilgang til to av flytekaiene i indre havn. De er i dag stengt med port, men nå vurderes det om de fra neste år skal åpnes for allmenheten. En fjerning av låste porter til flytekaiene vil også være et bolysttiltak, mener havnesjefen.

Når det gjelder havna i ytrebyen sier Karlsen, som har vært i stillingen som havnesjef i om lag åtte år, at det her er lagt ut bølgebryter. På nåværende tidspunkt foreligger det ikke planer om utlegg av flytekaier i tilknytning til moloen i ytrebyen.

Fra Krampenes foreligger en bekymringsmelding som handler om kaia i bygda. Det vurderes hva som må gjøres for å sikre kaia.

Ny havneplan

For tiden arbeides det med en ny havneplan. Etter planen skal den sluttbehandles i løpet av høsten. Utgangspunktet for planen er at Vadsø er «vendt mot sjøen». I kommunens næringsplan framgår det at havna er ett av de to viktigste infrastrukturtiltakene det skal arbeides med i årene som kommer. Det andre viktige tiltaket er utvidelse av flyplassen.

- De siste årene har vi opplevd at det blir stadig flere fiskere her i kommunen, og nå er det registrert om lag 30 yrkesfiskere og ca. 50 fartøy. Beregninger viser at yrkesfiskerne årlig omsetter for rundt 40 millioner kroner. Derfor ønsker vi å legge forholdene best mulig til rette for fiskerne. Det vi mangler, er flere liggeplasser for nettopp yrkesfiskerne. Derfor er det under planlegging en utvidelse av flytekaia for sjarkflåten. Her er det snakk om en forlengelse på om lag 50 meter, noe som innebærer ca. 10 nye liggeplasser.

Videre vil det vest for dagens flytekaia for sjarkflåten, mellom kaia og moloen, bli anlagt et fartøyopptrekk.

Beregner viser at opptrekket vil koste 500.000 kroner. Mitt håp er at den kan stå ferdig i løpet av året. Dagens båtopptrekk på Vadsøya, der det blant annet er skillerist for å fange opp miljøskadelig avfall i forbindelse med bunnsmøring av fartøy, er nå overdratt til eieren av den tidligere sildoljefabrikken, Ståle Johan Karlsen.

Hva han vil gjøre med båtopptrekket vet jeg ikke. La meg også nevne at det i dag er opp til 12 rekefartøy som bruker Vadsø som leveringssted. Derfor er det investert for om lag 300.000 kroner i landstrømanlegg på den tidligere dampskipskaia.

Kommunen har på sin side satt opp avfallskonteiner på samme kai. Her kan fiskerne vederlagsfritt levere avfall, sier Karlsen som legge til at han ser fram til et samarbeid med Ståle Johan Karlsen.

Servicehavn

Havnesjefen er opptatt av å se framover og hvordan Vadsø havn kan posisjonere seg om det blir olje/ gassutvinning i Barantehavet sydøst og åpningen av Nordøstpassasjen.

- Hvordan kan vi møte framtiden? Det er for oss et sentralt spørsmål. I dag har vi én industrikai på 250 meter. Det er ønskelig at den utvides mot vest med om lag 200 meter. Det foreligger et kostnadsoverslag for kaiforlengelsen, prisen ligger på vel 90 millioner kroner.

I tillegg har Ståle Johan Karlsen i tilknytning til sitt anlegg på Vadsøya en ca. 60 meter lang kai. Ved å knytte kaiene sammen får vi totalt en kailengde på over 500 meter. Kaiutvidelsen ser vi sammenheng med mudring av havna til minst 8 meters dybde på lavvann. Dette er nødvendig om Vadsø havn skal kunne betjene større fartøy - og framstå som en viktig servicehavn.

Prisen for mudringen er beregnet til et sted mellom 60 og 70 millioner kroner, men dessverre, mudring av havna er ikke på dagens Nasjonal Transportplans prioriteringsliste. I våre framtidsplaner blir det også vurdert om større arealer på Vadsøya kan tilrettelegges for industri slik at gründerbedrifter innenfor fiskerirelatert virksomhet opplever Vadsø som en attraktiv etableringskommune.