Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.

– Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ny rapport

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske.

Fiskeridirektoratet legger i dag frem en ny handlingsplan mot marin forsøpling. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, blant annet:

  • Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap

  • Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene

  • Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske

  • Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser

  • Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet presiseres at utvidelsen av plikten til å melde tapte redskaper først og fremst retter seg mot fritidsfiskere. Som kjent har yrkesfiskere allerede levd med denne plikten gjennom en årrekke.

– Fiskeridirektoratet vil foreslå å innføre pliktig rapportering av tapte redskaper også i fritidsfiske, og vil i tillegg også foreslå å innføre krav om merking av selve redskapen på teiner og ruser – ikke bare vaket eller blåsa. På den måten vil vi kunne redusere både spøkelsesfiske og marin forsøpling. I tillegg vil vi arbeide med forebygging, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Trenger mer kunnskap

Regjeringen har siden 2014 bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Oppmerksomheten rundt dette har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier Ingebrigtsen.

– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie. Dette må vi ta tak i, og Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere forsøpling fra næringene og aktivitetene vi forvalter og fører tilsyn med, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.