- De snakkar om dialog, men vi ser gang på gang at de ikke tar hensyn til fiskeriinteressene og hører ikke på våre forslag, sier Vikshåland i en pressemelding fra Fiskebåt.

Prestisjeprosjektet Hywind med 11 vindturbiner skal sikre at oljeinstallasjonene Gullfaks og Snorre kan drives med fornybar elektrisk energi. Prosjektet har en kostnadsramme på fem millioner kroner og skal føre til en reduksjon i klimagassutslippene fra sokkelen med 200.000 tonn i året.

Helge Olav Vikshåland Foto: Fiskebåt).

Ikke motstander

- Jeg er på ingen måte i mot at oljeinstallasjonene på norsk sokkel blir mer klimavennlige, og er heller ikke i mot at vi som fiskere må dele på noen av plassene med andre næringsinteresser. Men da må det sammen med fiskeriinteressene, og ikke slik at utbygger ensidig konkluderer med at det ikke vil få negative konsekvensar for fiskeriene. Spesielt i tilfelle der både Fiskeridirektoratet og fiskeriorganisasjonene har stikk motsett oppfatning av oljenæringen, sier Vikshåland.

Konstruktive innspill

Hywind-prosjektet på Tapen er ikke enestående i så måte. Vikshåland viser til flere tilfeller der fiskerinæringen har gitt konstruktive innspill som ikke er tatt hensyn til.

- Det blir stadig løftet frem at det er viktig med dialog og de etterlyser våre synspunkt. Mitt inntrykk er likevel at de ikke hører på våre innspill i disse sakene. I Hywind-prosjektet har vi kommet med konkrete forslag til alternativ plassering av vindturbinene, som i langt mindre grad vil ødelegge for fiskeinteressene, men dette er ikkje tatt hensyn til. Også i andre saker har vi gitt konstruktive innspill, uten at det er tatt hensyn til det. Vi opplever derfor at det ikke er noen særlig dialog om disse prosjektene, sier Viksåhaland.

Høring

Fiskebåt har sammen med med Fiskarlaget har sendt et høringsinnspill til Equinor der mange av de samme synspunktene kommer til uttrykk.

Så langt har likevel ikke argumentene nådd fram, men Equinor har i stedet lagt vekt på egne interesser, som hensyn til fremtidig seismikkskyting og annen infrastruktur som allerede ligger på havbotnen.