Norsk omega-3 bransje har jobbet sammen om å utvikle en sensorisk standard som klassifiserer oljene i tre kategorier basert på åtte lukt- og smaksegenskaper, skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Hentet inspirasjon fra olivenoljen

På lik linje med olivenolje arbeider nå også omega-3 industrien med å få sin egen sensoriske standard for å klassifisere oljene ut ifra kvalitet. Den sensoriske standarden er i tillegg til kjemiske analyser som allerede gjennomføres.

Prosjektet har vært ledet av Møreforskning ved Wenche Emblem Larssen, men har vært et samarbeidsprosjekt mellom dem, Nofima, Technical University of Denmark og Universitetet i Firenze (Italia), Blue Legasea og 9 norske produsenter av marine oljer til humant konsum.

Omega-3-industrien er utsatt for stadig sterkere konkurranse fra produsenter fra bl.a. Asia og Sør-Amerika og trenger differensieringsverktøy som kan løfte frem den unike kvaliteten til norskproduserte omega-3-oljer. Før dette prosjektet startet fantes det ingen faste standarder eller krav tilknyttet sensorisk kvalitet. Derfor ønsket bransjen å utvikle en standard for å tilby sine kunder en smaksgaranti på omega-3-produkter. Dette på lik linje med for eksempel Virgin- og Extra Virgin Olive oil. Dette vil kunne gi et viktig bidrag for verdiskapningen i den norske omega-3 bransjen og er derfor finansiert av FHF.

Prosjektet har vært ledet av Møreforskning ved Wenche Emblem Larssen

Marine oljer harskner lett, og det er en av de viktigste årsakene til dårligere kvalitet. Når oljene harskner fører dette til endring i lukt og smak. Harske oljer oppdages tidligere ved smak og lukt enn ved kjemiske analyser. Det er hovedgrunnen til at en slik standard er veldig verdifull for industrien.

Resultatene fra dette prosjektet viser at de sensoriske egenskapene til fiskeoljer gir en nøyaktig og representativ beskrivelse av oljens kvalitet, og det utviklede klassifiseringssystemet for fiskeoljene gir industrien et enkelt og praktisk verktøy for kommunikasjon ut mot kundeleddet.

Oksidasjon i fiskeoljer

I omtalen av prosjektet skriver FHF at over 70 fiskeoljer med ulik harskningsgrad ble analysert. Det ble funnet en sterk sammenheng mellom kjemiske analyser og de sensoriske egenskapene harsk, kjemisk, metall og prosess.

Klassifisering av fiskeoljer

Basert på resultatene i dette prosjektet er det utarbeidet forslag til tre klassifiseringer av marine oljer; GOLD, SILVER og REGULAR. Klassifiseringen skal gjennomføres i henhold til revidert versjon av kvalitetskontrolltesten NMKL 201. Ved bruk av en 5-punkt skala skal intensiteten til åtte hovedegenskaper vurderes.

Prøver med lav primær og sekundær oksidasjon var forbundet med de sensoriske egenskapene syrlig og gress. Disse egenskapene er sammen med nøtt og frø og smør godkjente lukter og smaker i fiskeoljene. Oljer med høyere oksidasjonsverdier var assosiert med de sensoriske egenskapene harsk, fermentert og prosess og disse kan ikke være tilstede i en gull olje (høyeste klassifisering) og bare i svak eller moderat styrke i de lavere klassifiseringene. Lukt og smak av fersk fisk er tillatt i alle klassifikasjoner, men med lav intensitet.

Brukerne av standarden må ha en godkjent sertifiseringsordning i henhold til standardens krav. Krav og rutiner knyttet til dette vil bli utarbeidet i løpet av 2019. Det gjenstår fortsatt et viktig arbeid for å sluttføre, publisere og implementere den sensoriske standarden. FHF har derfor besluttet å gi en tilleggsbevilgning til prosjektet for å bidra til at standarden blir tatt i bruk. FHF vil bidra til publisering av standarden, revidering av metodekatalog til NMKL, utarbeidelse av kursprotokoll for sensorisk trening og sertifisering av panelledere, samt utredning til håndheving og bruk av standarden. Bedriftene vil ha ansvar for å implementere standarden i egen bedrift, og viI i dette arbeidet bidra med en vesentlig egeninnsats.